​ระบบงาน Electronic Application (e-Application) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน​​

​​ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ​​​​​​​​​​​​​​​

ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทำธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งการดำเนินการ และนำส่งรายงานตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคำขอในรูปแบบ Soft File (Word / Excel / PDF) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (BOT SecureNET) ทดแทนการส่งคำขอทางไปรษณีย์ (ในรูปแบบ Hard Copy) (ใช้ช่องทางเดียวกับระบบ e-Application ของ ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน และ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

 • ​ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 เรื่อง การให้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทำ ธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (Electronic Application : ​e-Application)​

​​​หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง​

 • ​หนังสือเวียน เรื่อง แจ้งการเริ่มให้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (Electronic Application : e-Application)​

​คู่มือระบบงาน e-Application ​

 • ​คู่มือระบบงาน e-Application ​สำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • คู่มือการใช้ระบบ e-Application อย่างย่อ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Payment (ตรวจสอบคุณภาพเอกสาร)

 • คู่มือการยื่นแบบรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 • คู่มือการยื่นแบบรายงานผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

 • คู่มือการยื่นแบบรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก

 • คู่มือการยื่นแบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร Payment

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใช้บริการ) ประสงค์จะขอใช้บริการ e-Application จะต้องทำการสมัครและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน (BOT SecureNET) โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสาร ได้แก่ ​​​​​สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ของผู้ลงทะเบียน (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) เพื่อประกอบการลงทะเบียนใน BOT SecureNET ด้วย  

เอกสารสำหรับการขอสิทธิใช้บริการ e-Application

 

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ของผู้ลงทะเบียน (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์​
 • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ (อายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน) (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน และนิติบุคคลทั่วไป)
 • ภาพถ่ายหนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหรือ หนังสือรับรองผู้จัดการ หรืออื่นๆ ที่แสดงถึงการแต่งตั้งผู้จัดการ (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)
 • หนังสือมอบอำนาจช่วงทุกทอด (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิ

 

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน และนิติบุคคลทั่วไป) 
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงาน

    ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิให้ใช้บริการระบบ e-Application สำหรับธุรกรรมการขออนุญาตและการรายงานตามเงื่อนไขต่อฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน (ฝกก.) และ/หรือ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.) อยู่เดิมแล้ว ให้ผู้ใช้บริการจัดส่งเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณาอนุมัติสิทธิมายัง ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน (ฝนช.) ดังนี้

 

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล กรณีที่มอบอำนาจให้มี ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคลแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้เดิม
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้จัดการสิทธิทุกราย (ทั้งที่เป็นรายเดิมและรายใหม่)
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ปฏิบัติงาน (ทั้งที่เป็นรายเดิมและรายใหม่)
การจัดส่งเอกสาร

    ให้จ่าหน้าซองเอกสารถึง 

     

        ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งาน BOT SecureNET)
        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 โซน 4
        273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
        เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

    หมายเหตุ  โปรดส่งต่อเอกสาร เพื่อขอสิทธิใช้ระบบยื่นคำขออนุญาต (e-Application) ไปยังฝ่ายงาน ...(เลือกฝ่ายงาน)....  

 

หลักเกณฑ์การระบุฝ่ายที่ต้องส่งต่อเอกสาร มีดังนี้​ 
1. สถาบันการเงิน/Non-bank/AMC/Rep. Office ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน (ฝกก.)"

2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.)"

3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน (ฝนช.)"

     

      ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการพิจารณาคำขอดังกล่าวภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน หากท่านยังไม่ได้ ยืนยันการลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบ อีเมล ที่ใช้ในการลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทาง 0 2283 5666 หรือ ที่อยู่ข้างต้น