​ระบบงาน Electronic Application (e-Application)

​​ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ​​​​​​​​​​​​​​​

ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาต แจ้งการดำเนินการ และนำส่งรายงานตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคำขอในรูปแบบ Soft File (Word / Excel / PDF/ Zip File) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (BOT SecureNET) ทดแทนการส่งคำขอทางไปรษณีย์ (ในรูปแบบ Hard Copy)

 • ​ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 เรื่อง การให้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทำ ธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (Electronic Application : ​e-Application)​

​​​หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง​

 • ​หนังสือเวียน เรื่อง แจ้งการเริ่มให้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (Electronic Application : e-Application)​

​คู่มือระบบงาน e-Application ​

 • ​คู่มือระบบงาน e-Application ฉบับเต็ม

 • คู่มือการใช้ระบบ e-Application ฉบับย่อ - สำหรับสถาบันการเงิน

 • คู่มือการใช้ระบบ e-Application ฉบับย่อ - สำหรับสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ

 • คู่มือการใช้ระบบ e-Application ฉบับย่อ - สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)

 • คู่มือการใช้ระบบ e-Application ฉบับย่อ - สำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์

ขั้นตอนการสมัคร

 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ e-Application

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะขอใช้บริการ e-Application จะต้องทำการสมัครและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน (BOT SecureNET) โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสาร ตามที่ระบุด้านล่าง เพื่อประกอบการลงทะเบียนใน BOT SecureNET ด้วย  

เอกสารสำหรับการขอสิทธิใช้บริการ e-Application

 

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์​
 • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ (อายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน) (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน และนิติบุคคลทั่วไป)
 • ภาพถ่ายหนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหรือ หนังสือรับรองผู้จัดการ หรืออื่นๆ ที่แสดงถึงการแต่งตั้งผู้จัดการ (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)
 • หนังสือมอบอำนาจช่วงทุกทอด (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิ

 

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน และนิติบุคคลทั่วไป) 
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงาน
การจัดส่งเอกสาร

    1. สแกนเอกสาร (PDF) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่ง ServiceD@bot.or.th หรือ

    2. จัดเตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ส่งไปยังที่อยู่ ด้านล่างนี้ 

     

        ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานบริการทางอินเทอร์เน็ต)
        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 โซน 4
        273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
        เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

    หมายเหตุ  โปรดส่งต่อเอกสาร เพื่อขอสิทธิใช้ระบบยื่นคำขออนุญาต (e-Application) ไปยังฝ่ายงาน ...(เลือกฝ่ายงาน)....

หลักเกณฑ์การระบุฝ่ายที่ต้องส่งต่อเอกสาร มีดังนี้​ 
1. สถาบันการเงิน/ สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ/ ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)/ บริษัทบริหารสินทรัพย์  ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน (ฝกก.)"

2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน (ฝนช.)"

3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.)"

     

      ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการพิจารณาคำขอดังกล่าวภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน หากท่านยังไม่ได้ ยืนยันการลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบ อีเมล ที่ใช้ในการลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทาง 0-2283-5666

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตามประเภทสถาบัน

งาน Admin ระบบ e-Application ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

​​0-2356-7373 หรือ 0-2356-7845

​Admin-eApp-FI@bot.or.th

 

​1. สินธวัฒน์ สินธนบดี 

0-2283-5058

Sintawas@bot.or.th

​2. วิศิษฏ์ มังกรแก้ว 

​0-2283-5074

​Wisitm@bot.or.th

​​1. ปณิตา จิรารัตน์ 

0-2283-6373   

​PanitaC@bot.or.th

​​2. ปิยธิดา บุตรกตัญญู  

​0-2283-6307  

PiyatidB@bot.or.th

​​3. ชุติมา เกรียงพันธุ์   

0-2283-6308

ChutimaK@bot.or.th

​​4. นิโลบล แก้วเลิศ  

​0-2356-7059

NilobonK@bot.or.th