สรุปหลักเกณฑ์บริการชำระเงินภายใต้การกำกับ

    ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมเกณฑ์การกำกับดูแล/การรายงาน/แจ้ง/ขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการภายใต้การกำกับ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ เข้ามาศึกษาและสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณา ขอความเห็นชอบ และแจ้งเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด