ชุดความรู้ทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน

หรือพนักงานในสถานประกอบการ

image

 

สำหรับวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงาน (Fin. Trainer) สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป

 

ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของ GDP และความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเงินของคนไทย ทั้งในเรื่องการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการหนี้ สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการ และการป้องกันตนเองจากภัยการเงินต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และพร้อมเผชิญวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ ทั้งในด้านของจำนวนที่มีมากที่สุดในประเทศและยังเป็นเสาหลักของครอบครัว ซึ่งหากไม่ได้รับความรู้และวิธีในการบริการจัดการทางการเงินที่เหมาะสมก็อาจทำให้ประสบปัญหาทางการเงิน ส่งผลต่อไปยังกลุ่มคนวัยอื่น อีกทั้งยังบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานจนกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจการเงินโดยรวมของประเทศ

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สามารถนำไปเป็นหลักสูตรการอบรมหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในองค์กรซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ส่งผลให้พนักงานลดความกังวลจากปัญหาทางการเงิน ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แต่ละองค์กรสามารถเลือกรูปแบบ/ช่องทางในการสื่อสาร รวมทั้งเนื้อหาและใบกิจกรรมในแต่ละหัวข้อได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อมขององค์กร

 

กลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้

image
ชุดการเรียนรู้กลุ่มเริ่มต้นทำงาน
(อายุไม่เกิน 30 ปี /เริ่มทำงานไม่เกิน 5 ปี)
กลุ่มสะสมความมั่งคั่ง
(อายุ 31-45 ปี /ทำงานตั้งแต่ 5 – 20 ปี)
กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ
(อายุ 46 ปีขึ้นไป /ทำงานมากกว่า 20 ปี)
19 คำถามกับ 3 เรื่องสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน
 การวางแผนการเงิน
- ทำไมต้องวางแผนการเงิน
- ใครบ้างที่ต้องวางแผนการเงิน
- อยากวางแผนการเงินต้องทำยังไง
ชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
 ทางเลือกการออมและการลงทุน
- ถ้าอยากลงทุนต้องรู้อะไรเป็นอันดับแรก
- ทางเลือกการออมการลงทุน มีอะไรบ้าง
- จัดพอร์ตการลงทุนยังไงดี
ชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
 การบริหารจัดการหนี้
- เตรียมตัวยังไง ก่อนเป็นหนี้
- เมื่อเป็นหนี้แล้ว จัดการอย่างไร
- ทำยังไง ถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องหนี้
ชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
2อีก 3 คำถามที่แนะนำให้ติดตามกันต่อ
 ทำยังไงดี ถ้าหนี้มีปัญหาชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
 จะใช้บริการทางการเงินทั้งที สิทธิหน้าที่ของเราคืออะไรชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
 เรากำลังตกเป็นเหยื่อของภัยการเงินอยู่หรือเปล่าชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
3คลิปเสริมสั้น ๆ ทบทวนความรู้กันได้
 การวางแผนการเงิน   
 พื้นฐานการวางแผนการเงิน   
 - ทำไมต้องวางแผนการเงินชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ขั้นตอนการวางแผนการเงินชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ความมั่งคั่งสุทธิ คืออะไร สำคัญอย่างไรชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ตั้งเป้าหมายการเงินอย่างฉลาด หลัก SMART ช่วยได้ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - กำหนดอนาคตง่าย ๆ ด้วย “แผนใช้เงิน”ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนการเงิน   
 - เลขดี เลขเด็ดชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - จำเป็นแน่ ๆ หรือแค่อยากได้ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 การวางแผนเพื่อการเกษียณ   
 - 4 รู้...สู่การเกษียณ ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - 6 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงินหลังเกษียณ ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 การออมและการลงทุน   
 - การกระจายความเสี่ยงการลงทุนชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - เมื่อไรควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ทางเลือกการลงทุนระยะยาวเพื่อลดหย่อนภาษีชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - DCA อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 การบริหารจัดการหนี้
 ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้   
 - รู้ก่อนกู้ ดีกว่า รู้อย่างนี้ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - 3 พฤติกรรมที่จะพาติดกับดักหนี้ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ดอกเบี้ยที่มาพร้อมกับเงินกู้ เลือกอย่างไร ที่ไหนดีชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - 3 ขั้นตอนปลดหนี้ ชีวีเป็นสุขชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - รู้อะไรไม่สู้ รู้จัก “หนี้” มาสำรวจภาระหนี้กันเถอะชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - แผนปลดหนี้ ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - การปรับโครงสร้างหนี้...ทางออกดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - อีก 3 ทางออกดี ๆ ในการแก้หนี้ที่ไม่ควรมองข้าม ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ตัวอย่างการปลดหนี้ที่ประสบความสำเร็จ ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ถ้าจะค้ำ(ประกัน) ก็ต้องคิดชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 ข้อควรรู้เพิ่มเติมของหนี้ประเภทต่าง ๆ   
 หนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด   
 - บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ใช้เป็น...เอ็นจอยชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional) 
 - จ่ายขั้นต่ำ ชอกช้ำไปอีกนานชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional) 
 - ประสบปัญหาหนี้บัตร จัดการอย่างไร ตอนที่ 1 ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - ประสบปัญหาหนี้บัตร จัดการอย่างไร ตอนที 2 ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 หนี้บ้าน   
 - 4 คำถามชวนคิด สะกิดใจก่อนกู้ซื้อบ้านชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional) 
 หนี้รถ   
 - จะซื้อรถทั้งที คิดดี ๆ ก่อนตัดสินใจชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional) 
 หนี้อื่น ๆ   
 - ร้อนเงิน รถแลกเงินช่วยได้ ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 - 3 สินเชื่อทางเลือกดี ๆ ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional) 
4ใบกิจกรรมเหล่านี้ มีไว้ให้ลองทำ นำไปสู่การใช้จริง
*** สามารถทำกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์หรือสั่งพิมพ์ออกมาในรูปแบบกระดาษ โดยคลิกที่หัวข้อ หรือ คลิกขวาและเลือก Save link as เพื่อดาวน์โหลด file ***
 การวางแผนการเงิน
- สำรวจความมั่งคั่งสุทธิ
- ประเมินพฤติกรรมการใช้จ่าย vs พฤติกรรมที่แนะนำ
- เงินหายไปไหน
- ตั้งเป้าหมายการเงิน
- ตารางแผนใช้เงิน
ชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
 ทางเลือกการออมการลงทุน
- ตารางเป้าหมายการเงินและสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุน
- ตารางสำรวจสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่และแผนปรับเงินลงทุน
ชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
 การบริหารจัดการหนี้
- ประเมินภาระหนี้เบื้องต้น (หนี้ที่มีอยู่ตอนนี้มากเกินไปรึยัง ?)
- ตารางสำรวจภาระหนี้
- ตารางแผนใช้เงิน
- ตารางสำรวจทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายได้
ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก
 การเตรียมข้อมูลเพื่อเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)ชุดการเรียนรู้เสริม (Optional)
 เกมทายภัยการเงินชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลักชุดการเรียนรู้หลัก