ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนแข่งขัน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

 

ประกาศ (ฉบับแก้ไข) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2566

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนต่อยอดของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุนบุคคลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในต่างประเทศ ประจำปี 2566

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2566

 

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนแข่งขัน) ประจำปี 2566

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนแข่งขัน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2566

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2566

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2566

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2566

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภท ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2565

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภท ทุนต่อยอด ประจำปี 2565

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2564