ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agents)

31 มี.ค. 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการโอนหรือรับโอนเงินระหว่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียด

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 3)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

 • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ขอใบแทนใบอนุญาต และขอยกเลิกประกอบธุรกิจ

 • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ)

 • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ)

 • 4. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

 • 5. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

 • 6. หนังสือรับรองการไม่มีลักษณะต้องห้ามของตัวแทน (Agent) ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

 • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

 • ไฟล์รายงานการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาในต่างประเทศหรือเครือข่ายต่างประเทศ

 • template เปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบธุรกิจ สาขา

 • รายชื่อของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ