​ข้อมูลตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

  • MT Data Set Document version 3.0

  • MT Data Set Manual version 3.0

  • MT Classification Document version 2.0

  • MT Data Set Document version 2.0

  • MT Data Set Manual version 2.0

  • MT Data Set Document version 1.0

  • MT Data Set Manual version 1.0

  • MT Classification Document version 1.0