ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับประมวล)

ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับประมวล)

ปรับปรุงล่าสุด เม.ย. 2566

 • พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 26)

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 27)

 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. 2559

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 10)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 14)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 15)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 31)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 32)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 3)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 7)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 3)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอกนิกส์รับอนุญาต

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 4)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 3)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ธนาคารรับอนุญาตที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และการรายงานเกี่ยวกับวิเทศธนกิจ

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

ปรับปรุงล่าสุด เม.ย. 2566