บริษัทรับอนุญาต

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายเช็คเดินทาง ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียด

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

  • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 2)

  • คำร้อง และหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้บริหาร ของบริษัทรับอนุญาต

  • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของบริษัทรับอนุญาต(กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)