นิติบุคคลรับอนุญาต

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศทุกประเภท ได้แก่ การซื้อ ขาย ฝาก ถอน โอน หรือให้กู้เงินตราต่างประเทศ กับลูกค้า

รายละเอียด

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 10)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 14)

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 15)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 31)

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 32)

 • แบบคำขอ - 1 บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในประเทศ

 • แบบคำขอ - 2. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในต่างประเทศ

 • แบบคำขอ - 3.1 การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging)_ทำ FX-Heding กับ สง.ในไทย คู่สัญญาใน ตปท. กรณีอื่น

 • แบบคำขอ - 5 ธุรกรรมอนุพันธ์อื่น (นอกเหนือจาก FX Hedging และ Commodity Hedging)

 • แบบคำขอ - 6 การลงทุน

 • แบบคำขอ - 7 การให้กู้ยืม

 • แบบคำขอ - 8 การชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศ

 • แบบคำขอ - 9.1 ค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น_ขอชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น

 • แบบคำขอ - 9.2 ค่าสินค้า ค่าบริการ และภาระอื่น_ขอรับเงินค่าสินค้าส่งออกเกิน 360 วัน

 • แบบคำขอ - 10.1 อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ_ขอโอนเงินออกไปต่างประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด

 • แบบคำขอ - 10.2 อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ_กรณีอื่น ๆ

 • แบบคำขอ - 11.2 อื่น ๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ_ขอนำธนบัตรเงินบาทออกนอกประเทศของ NR เกินวงเงิน

 • แบบคำขอ - 11.3 อื่น ๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ_กรณีอื่น ๆ

 • แบบคำขอ - 12.3 แบบคำขอความเห็นชอบหรือขออนุญาตของ QC (การเปลี่ยนเเปลงอื่น)

 • แบบคำขอยกเว้น / ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ

 • คำแนะนำในการกรอกแบบแบบคำขอยกเว้นผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ

 • รายงานการหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย

 • รายชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต