ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (Authorized Foreign Exchange E-Money Operators)

31 มี.ค. 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

 

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ (e-money) เพื่อชำระหรือรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการกับต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียด

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอกนิกส์รับอนุญาต

  • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

  • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ขอใบแทนใบอนุญาต และขอยกเลิกประกอบธุรกิจ

  • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต)

  • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต)

  • 4. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

  • 5. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

  • 6. หนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น

  • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

  • รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต