ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (Authorized Foreign Exchange E-Money Operators)

31 มี.ค. 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

 

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ (e-money) เพื่อชำระหรือรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการกับต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียด

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอกนิกส์รับอนุญาต

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

 • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ขอใบแทนใบอนุญาต และขอยกเลิกประกอบธุรกิจ

 • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต)

 • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต)

 • 4. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

 • 5. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

 • 6.1 แบบฟอร์ม ธปท. 01 - การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ธปท. (ใช้สำหรับเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบ)

 • 6.2 แบบฟอร์ม ธปท. 02 - การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ธปท. (ใช้สำหรับนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบ)

 • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

 • รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต