ข้อมูลธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

  • EMB Data Set Document version 1.1

  • EMB Data Set Manual version 1.1

  • EMB Classification Document version 1.1

  • วิธีการกำหนด Delimiter ในการ Save Excel เป็น CSV

  • EMB Template

  • ตัวอย่างการกรอกข้อมูล EMB Template

  • EMB Data Set Document

  • EMB Data Set Manual

  • EMB Classification Document