นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Brokers)

นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าที่จะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)

 • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)

 • 4. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

 • 5. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

 • 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • 7.1 แบบฟอร์ม ธปท. 01 - การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ธปท. (ใช้สำหรับเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบ)

 • 7.2 แบบฟอร์ม ธปท. 02 - การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ธปท. (ใช้สำหรับนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบ)

 • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

 • รายชื่อนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ