นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Brokers)

นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าที่จะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

รายละเอียด

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

  • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

  • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

  • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)

  • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)

  • 4. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

  • 5. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

  • 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

  • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

  • รายชื่อนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ