ข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลธุรกิจ FX Broker

  • Data File Manual V1.0 as of 6 มิ.ย. 2560

  • Data File Document V1.0 as of 6 มิ.ย. 2560

  • แบบรายงานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลธุรกิจ FX Broker

  • เอกสารชี้แจงการรายงานข้อมูล FX Broker