ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Futures Operators)

ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

 

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วย

(1) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ

(3) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายละเอียด

  • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจ ขอใบแทนใบอนุญาต และขอยกเลิกประกอบธุรกิจ

  • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจ)

  • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจ)

  • 4. เอกสารประกอบการแสดงความประสงค์

  • 5. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  • 6. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

  • 7. เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล