การดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

2023_01_31_New-Regulation-MC
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • 1. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจประเภทบุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ศูนย์บริหารเงิน บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตและผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน)

  • 2. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจประเภทผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตและนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)

  • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

  • 4. Template การแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาต (กรณีมีสถานประกอบการเดียว)

  • 5. Template การแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาต (กรณีมีหลายสถานประกอบการ)

  • 6. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (กรณีจัดส่งเอกสารทางอีเมล)