กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ และการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี

การจำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุนฯ

  • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

  • ใบเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์

   

           รายชื่อหลักทรัพย์ (5 บริษัท)               

              จำนวน (หุ้น)         สัดส่วน (ร้อยละ)
ตามงบการเงินปี 2563
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)     5,000,000     1.75
บริษัท เจ เอ ที ลิสซิ่ง จำกัด     121,568     1.35
บริษัท ที แอล ลิสซิ่ง จำกัด     81,944     0.82
บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด     3,000,000     10.00
บริษัท เวียงชัย ฮิลส์ จำกัด     893     0.03
หมายเหตุ : ในการขายหลักทรัพย์ตามประกาศกองทุนฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ท่านที่สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลงบการเงินได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสอบถามข้อมูลงบการเงินและอื่น ๆ ได้ที่ทีมสน้บสนุนการบริหาร ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2356 7125 หรือ 0 2356 7129

การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ

  • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การขายที่ดินว่างเปล่า

  • แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อทรัพย์

  • แผนที่ตั้งทรัพย์และภาพถ่าย

การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี

สถาบันการเงินประเภททรัพย์สินวันที่ขายทอดตลาด
บงล.สหธนกิจ

ที่ดิน 29 แปลง กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น 56,284,030 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 17 ก.ค. 66

นัดที่ 2 วันที่ 7 ส.ค. 66

นัดที่ 3 วันที่ 28 ส.ค. 66

นัดที่ 4 วันที่ 18 ก.ย. 66

นัดที่ 5 วันที่ 9 ต.ค. 66

นัดที่ 6 วันที่ 30 ต.ค. 66

นัดที่ 7 วันที่ 20 พ.ย. 66

นัดที่ 8 วันที่ 8 ธ.ค. 66

บงล.สหธนกิจไทย

หุ้นสามัญ 2 รายการ

รายการที่ 1 จำนวน 137 หุ้น

ราคา 78,903.78 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 917 หุ้น

ราคา 528,136.98 บาท

 

นัดที่ 1 วันที่ 28 มิ.ย. 66

นัดที่ 2 วันที่ 19 ก.ค. 66 

นัดที่ 3 วันที่ 9 ส.ค. 66

นัดที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 20 ก.ย. 66

นัดที่ 6 วันที่ 11 ต.ค. 66

บจ.สินเมืองไทย

ที่ดิน 10 แปลง กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น 100,036,960 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 29 ส.ค. 66

นัดที่ 2 วันที่ 19 ก.ย. 66 

นัดที่ 3 วันที่ 10 ต.ค. 66

นัดที่ 4 วันที่ 31 ต.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 21 พ.ย. 66

นัดที่ 6 วันที่ 12 ธ.ค. 66

บงล.เอกธนา

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อยู่แถวตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร ราคาเริ่มต้น 2,391,900.00 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 29 ส.ค. 66

นัดที่ 2 วันที่ 19 ก.ย. 66 

นัดที่ 3 วันที่ 10 ต.ค. 66

นัดที่ 4 วันที่ 31 ต.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 21 พ.ย. 66

นัดที่ 6 วันที่ 12 ธ.ค. 66

บงล.ธนพัฒน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาเริ่มต้น 34,191,750.00 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 18 ต.ค. 66

นัดที่ 2 วันที่ 8 พ.ย. 66 

นัดที่ 3 วันที่ 29 พ.ย. 66

นัดที่ 4 วันที่ 20 ธ.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 67

นัดที่ 6 วันที่ 31 ม.ค. 67

บงล.วอลล์สตรีทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาเริ่มต้น แปลง 1-5 20,560,446.00 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 17 ต.ค. 66       

นัดที่ 2 วันที่ 7 พ.ย. 66

นัดที่ 3 วันที่ 28 พ.ย. 66       

นัดที่ 4 วันที่ 19 ธ.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 9 ม.ค. 67        

นัดที่ 6 วันที่ 30 ม.ค. 67