กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ และการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี

การจำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุนฯ

  • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

  • ใบเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์

   

           รายชื่อหลักทรัพย์ (5 บริษัท)               

              จำนวน (หุ้น)         สัดส่วน (ร้อยละ)
ตามงบการเงินปี 2563
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)     5,000,000     1.75
บริษัท เจ เอ ที ลิสซิ่ง จำกัด     121,568     1.35
บริษัท ที แอล ลิสซิ่ง จำกัด     81,944     0.82
บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด     3,000,000     10.00
บริษัท เวียงชัย ฮิลส์ จำกัด     893     0.03
หมายเหตุ : ในการขายหลักทรัพย์ตามประกาศกองทุนฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ท่านที่สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลงบการเงินได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสอบถามข้อมูลงบการเงินและอื่น ๆ ได้ที่ทีมสน้บสนุนการบริหาร ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2356 7125 หรือ 0 2356 7129

การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ

  • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การขายที่ดินว่างเปล่า

  • แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อทรัพย์

  • แผนที่ตั้งทรัพย์และภาพถ่าย

การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี

สถาบันการเงินประเภททรัพย์สินวันที่ขายทอดตลาด
บงล.ไอ ที เอฟ​ที่ดิน 3 แปลง (ขายรวม) อ.มีนบุรี กทม.
ราคาเริ่มต้น 28,716,960 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 66 

นัดที่ 2 วันที่ 27 ก.พ. 66

นัดที่ 3 วันที่ 20 มี.ค. 66 

นัดที่ 4 วันที่ 4 เม.ย. 66 

นัดที่ 5 วันที่ 1 พ.ค. 66 

นัดที่ 6 วันที่ 22 พ.ค. 66 

นัดที่ 7 วันที่ 12 มิ.ย. 66 

นัดที่ 8 วันที่ 3 ก.ค. 66 

กองทุนเพื่อการฟื้นฟู

ที่ดิน 3 แปลง (ขายรวม) จ. สมุทรปราการ

ราคาเริ่มต้น 24,200,000 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 24 ม.ค. 66

นัดที่ 2 วันที่ 14 ก.พ. 66 

นัดที่ 3 วันที่ 7 มี.ค. 66

นัดที่ 4 วันที่ 28 มี.ค. 66 

นัดที่ 5 วันที่ 18 เม.ย. 66 

นัดที่ 6 วันที่ 9 พ.ค. 66

บงล.จี เอฟ

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 8 แปลง  
แปลงที่ 1-7 จำนวนเงิน 34,994,896 บาท
และแปลงที่ 8 จำนวนเงิน 3,904,488 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 66

นัดที่ 2 วันที่ 20 มี.ค. 66
(ขายแปลงที่ 8 ได้แล้ว)

นัดที่ 3 วันที่ 10 เม.ย 66

นัดที่ 4 วันที่ 1 พ.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 22 พ.ค. 66

นัดที่ 6 วันที่ 12 มิ.ย. 66

นัดที่ 7 วันที่ 3 ก.ค. 66

นัดที่ 8 วันที่ 24 ก.ค. 66

บงล.ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ที่ดิน 2 แปลง กทม. (แยกขาย)
ราคาเริ่มต้น 26,000 บาท และ 520,000 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 66

นัดที่ 2 วันที่ 20 มี.ค. 66

นัดที่ 3 วันที่ 10 เม.ย. 66

นัดที่ 4 วันที่ 1 พ.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 22 พ.ค. 66

นัดที่ 6 วันที่ 12 มิ.ย. 66

นัดที่ 7 วันที่ 3 ก.ค. 66

นัดที่ 8 วันที่ 24 ก.ค. 66

บง.คาเธ่ย์ทรัสต์​ที่ดิน 206 แปลง จ.สมุทรปราการ
ราคาเริ่มต้น 172,511,690 บาท 

นัดที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 66

นัดที่ 2 วันที่ 20 มี.ค. 66

นัดที่ 3 วันที่ 10 เม.ย. 66

นัดที่ 4 วันที่ 1 พ.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 22 พ.ค. 66

นัดที่ 6 วันที่ 12 มิ.ย. 66

นัดที่ 7 วันที่ 3 ก.ค. 66

นัดที่ 8 วันที่ 24 ก.ค. 66

บงล.วอลล์สตรีท​ที่ดินโฉนด 1 แปลง  จ.ปทุมธานี
ราคาเริ่มต้น 240,000 บาท 

นัดที่ 1 วันที่ 4 เม.ย. 66

นัดที่ 2 วันที่ 25 เม.ย. 66

นัดที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 66

นัดที่ 4 วันที่ 6 มิ.ย. 66

นัดที่ 5 วันที่ 27 มิ.ย. 66

นัดที่ 6 วันที่ 18 ก.ค. 66

บง.มหาสมุทร

ที่ดิน 1 แปลง จ.ปทุมธานี 
ราคาเริ่มต้น 240,000 บาท 

นัดที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 66

นัดที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 66

นัดที่ 3 วันที่ 14 มิ.ย. 66

นัดที่ 4 วันที่ 5 ก.ค. 66

นัดที่ 5 วันที่ 26 ก.ค. 66

นัดที่ 6 วันที่ 16 ส.ค. 66