กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนฯ และการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี

การจำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุนฯ

  • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

  • ใบเสนอราคาซื้อหลักทรัพย์

   

           รายชื่อหลักทรัพย์ (5 บริษัท)               

              จำนวน (หุ้น)         สัดส่วน (ร้อยละ)
ตามงบการเงินปี 2563
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)     5,000,000     1.75
บริษัท เจ เอ ที ลิสซิ่ง จำกัด     121,568     1.35
บริษัท ที แอล ลิสซิ่ง จำกัด     81,944     0.82
บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด     3,000,000     10.00
บริษัท เวียงชัย ฮิลส์ จำกัด     893     0.03
หมายเหตุ : ในการขายหลักทรัพย์ตามประกาศกองทุนฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ท่านที่สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลงบการเงินได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสอบถามข้อมูลงบการเงินและอื่น ๆ ได้ที่ทีมสน้บสนุนการบริหาร ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2356 7125 หรือ 0 2356 7129

การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ

  • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การขายที่ดินว่างเปล่า

  • แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อทรัพย์

  • แผนที่ตั้งทรัพย์และภาพถ่าย

การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี

สถาบันการเงินประเภททรัพย์สินวันที่ขายทอดตลาด
กองทุนฯ

ขายทอดตลาดห้องชุดตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เลขที่ 125/2 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ 1 ชื่ออาคารชุดบ้านรัชดา

แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ราคาประเมินของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ 748,000 บาท 

นัดที่ 1 วันที่ 25 ก.พ. 67 

นัดที่ 2 วันที่ 17 มี.ค. 67 

นัดที่ 3 วันที่ 7 เม.ย. 67

นัดที่ 4 วันที่ 28 เม.ย. 67 

นัดที่ 5 วันที่ 19 พ.ค. 67  

นัดที่ 6 วันที่ 9 มิ.ย. 67

กองทุนฯ 

ขายทอดตลาดหุ้นตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานงานบังคับคดี

รายการที่ 1 จำนวน 24,278 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 2,379 บาท

รายการที่ 3 จำนวน 2623 บาท

รายการที่ 4 จำนวน 976 บาท

รายการที่ 5 จำนวน 976 บาท

รายการที่ 6 จำนวน 976 บาท

รายการที่ 7 จำนวน 756 บาท

รายการที่ 8 จำนวน 756 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 22 มี.ค. 67

นัดที่ 2 วันที่ 11 เม.ย. 67

นัดที่ 3 วันที่ 3 พ.ค. 67

นัดที่ 4 วันที่ 24 พ.ค. 67

นัดที่ 5 วันที่ 14 มิ.ย. 67

นัดที่ 6 วันที่ 5 ก.ค. 67

บงล.จีเอฟ

ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แปลงที่ 1-6 โฉนดเลขที่ 72241-46

แปลงที่ 7 โฉนดที่ 36940 (แปลงที่ 1-7) ตั้งอยู่ที่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ 43,363,372 บาท

นัดที่ 1 วันที่ 1 เม.ย. 67

นัดที่ 2 วันที่ 22 เม.ย.67

นัดที่ 3 วันที่ 13 พ.ค. 67

นัดที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 67

นัดที่ 5 วันที่ 24 มิ.ย. 67

นัดที่ 6 วันที่ 15 ก.ค. 67

นัดที่ 7 วันที่ 5 ส.ค. 67

นัดที่ 8 วันที่ 26 ส.ค. 67

บงล.แปซิฟิคไฟแนนซ์

ขายทอดตลาดห้องชุดตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

และที่ดินตามสำเนาโฉนด

ทรัพย์หมาย ก 

รายการที่ 1 ห้องชุดเลขที่ 106/19 และ

รายการที่ 2 ห้องชุดเลขที่ 106/20

รายการที่ 1, 2 ตั้งอยู่ ชั้น 1

อาคารเลขที่ 6 ชื่ออาคารชุดรินทร์ทองคอนโดมิเนียม 6

ทะเบียนอาคารชุด เลขที่ 3/2534 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 90912

ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ (เมือง) จ.สมุทรปราการ

เนื้อที่ห้องชุดประมาณ 22.75 ตรม

รายการที่ 3 ห้องชุดเลขที่ 70/51 ชั้น 5 อาคารเลขที่ 1

ชื่ออาคารชุดชมทะเลรีสอร์ท ทะเบียนเลขที่ 19/2534

ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1972,5060,5061

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อที่ห้องชุดประมาณ 45.50 ตรม.

ห้องชุดทั้งสามห้องที่จะขาย

จพท.จะทำการขายแยกห้องตามสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

โดยไม่มีภาระผูกพันทางจำนอง 

ราคาประเมินของ จพท.

ทรัพย์หมาย ก รายการที่ 1,2 ราคาห้องละ 177,450 บ.

และรายการที่ 3 ราคา 1,797,250 บ. ทรัพย์หมาย ข ราคา 5,557,050 บ.

 

นัดที่ 1 ในวันที่ 22 เม.ย. 67 

นัดที่ 2 ในวันที่ 13 พ.ค. 67  

นัดที่ 3 ในวันที่ 31 พ.ค. 67  

นัดที่ 4 ในวันที่ 24 มิ.ย. 67  

นัดที่ 5 ในวันที่ 15 ก.ค. 67  

นัดที่ 6 ในวันที่ 5 ส.ค. 67  

นัดที่ 7 ในวันที่ 26 ส.ค. 67  

นัดที่ 8 ในวันที่ 16 ก.ย. 67

บงล.ตะวันออกฟายแนนซ์

ขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนด 

แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่ 50093 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 90 ตรว.

แปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 50087 เนื้อที่ 2 ไร่ 8 ตรว. 

แปลงที่ 1-2 ตั้งอยู่ที่ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพที่ดิน เป็นที่ดินว่างเปล่า เหมาะแก่การเกษตร 

หมายเหตุ เนื้อที่บางส่วนถูกลำน้ำกัดเซาะหายไปตามธรรมชาติ

ราคาประเมิน จบค. 

แปลงที่ 1 ราคา 621,000 บาท

แปลงที่ 2 ราคา 808,000 บาท

นัดที่ 1 ในวันที่ 29 พ.ค. 67

นัดที่ 2 ในวันที่ 19 มิ.ย. 67  

นัดที่ 3 ในวันที่ 10 ก.ค. 67  

นัดที่ 4 ในวันที่ 31 ก.ค. 67 

นัดที่ 5 ในวันที่ 21 ส.ค. 67  

นัดที่ 6 ในวันที่ 11 ก.ย. 67