กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

รายงานทางการเงิน

 • งบการเงินประจำปี 2565

 • งบการเงินประจำปี 2564

 • งบการเงินประจำปี 2563

 • งบการเงินประจำปี 2562

 • งบการเงินประจำปี 2561

 • งบการเงินประจำปี 2560

 • งบการเงินประจำปี 2559

 • งบการเงินประจำปี 2558

 • งบการเงินประจำปี 2557

 • งบการเงินประจำปี 2556

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2565

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2564

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2563

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2562

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2561

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2560

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2559

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2558

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2557

 • รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงินปรเะจำปี 2556

รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี 2565

 • รายงานประจำปี 2564

 • รายงานประจำปี 2563

 • รายงานประจำปี 2562

 • รายงานประจำปี 2561

 • รายงานประจำปี 2560

 • รายงานประจำปี 2559

 • รายงานประจำปี 2558

 • รายงานประจำปี 2557

 • รายงานประจำปี 2556

รายงานการบริหารหนี้

Report_Debt_2023_04

ข้อมูลย้อนหลัง

 • เดือนมีนาคม 2566

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • เดือนมกราคม 2566

 • เดือนธันวาคม 2565

 • เดือนพฤศจิกายน 2565

 • เดือนตุลาคม 2565

 • เดือนกันยายน 2565

 • เดือนสิงหาคม 2565

 • เดือนกรกฎาคม 2565

 • เดือนมิถุนายน 2565

 • เดือนพฤษภาคม 2565

 • เดือนเมษายน 2565

 • เดือนมีนาคม 2565

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • เดือนมกราคม 2565

 • เดือนธันวาคม 2564

 • เดือนพฤศจิกายน 2564

 • เดือนตุลาคม 2564

 • เดือนกันยายน 2564

 • เดือนสิงหาคม 2564

 • เดือนกรกฎาคม 2564

 • เดือนมิถุนายน 2564

 • เดือนพฤษภาคม 2564

 • เดือนเมษายน 2564

 • เดือนมีนาคม 2564

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • เดือนมกราคม 2564

 • เดือนธันวาคม 2563

 • เดือนพฤศจิกายน 2563

 • เดือนตุลาคม 2563

 • เดือนกันยายน 2563

 • เดือนสิงหาคม 2563

 • เดือนกรกฎาคม 2563

 • เดือนมิถุนายน 2563

 • เดือนพฤษภาคม 2563

 • เดือนเมษายน 2563

 • เดือนมีนาคม 2563

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • เดือนมกราคม 2563

 • เดือนธันวาคม 2562

 • เดือนพฤศจิกายน 2562

 • เดือนตุลาคม 2562

 • เดือนกันยายน 2562

 • เดือนสิงหาคม 2562

 • เดือนกรกฎาคม 2562

 • เดือนมิถุนายน 2562

 • เดือนพฤษภาคม 2562

 • เดือนเมษายน 2562

 • เดือนมีนาคม 2562

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • เดือนมกราคม 2562

 • เดือนธันวาคม 2561

 • เดือนพฤศจิกายน 2561

 • เดือนตุลาคม 2561

 • เดือนกันยายน 2561

 • เดือนสิงหาคม 2561

 • เดือนกรกฎาคม 2561

 • เดือนมิถุนายน 2561

 • เดือนพฤษภาคม 2561

 • เดือนเมษายน 2561

 • เดือนมีนาคม 2561

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 • เดือนมกราคม 2561

 • เดือนธันวาคม 2560

 • เดือนพฤศจิกายน 2560

 • เดือนตุลาคม 2560

 • เดือนกันยายน 2560

 • เดือนสิงหาคม 2560

 • เดือนกรกฎาคม 2560

 • เดือนมิถุนายน 2560

 • เดือนพฤษภาคม 2560

 • เดือนเมษายน 2560

 • เดือนมีนาคม 2560

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2560

 • เดือนมกราคม 2560

 • เดือนธันวาคม 2559

 • เดือนพฤศจิกายน 2559

 • เดือนตุลาคม 2559

 • เดือนกันยายน 2559

 • เดือนสิงหาคม 2559

 • เดือนกรกฎาคม 2559

 • เดือนมิถุนายน 2559

 • เดือนพฤษภาคม 2559

 • เดือนเมษายน 2559

 • เดือนมีนาคม 2559

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 • เดือนมกราคม 2559

 • เดือนธันวาคม 2558

 • เดือนพฤศจิกายน 2558

 • เดือนตุลาคม 2558

 • เดือนกันยายน 2558

 • เดือนสิงหาคม 2558

 • เดือนกรกฎาคม 2558

 • เดือนมิถุนายน 2558

 • เดือนพฤษภาคม 2558

 • เดือนเมษายน 2558

 • เดือนมีนาคม 2558

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2558

 • เดือนมกราคม 2558