กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 • 16 ก.ค. 2558 ข่าวกองทุนฯ เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 • 16 ก.ค. 2558 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินราคาเสนอขายหุ้นและสัดส่วนการจำหน่ายหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

 • 11 มิ.ย. 2558 ข่าวกองทุนฯ เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 • 4 ก.ค. 2556 ข่าวกองทุนฯ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อนำหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 20 พ.ย. 2555 ข่าวกองทุนฯ เรื่อง การนำหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 3 ต.ค. 2554 ประกาศกองทุนฯ เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นการทั่วไป

 • 17 ส.ค. 2554 แถลงข่าวกองทุนฯ เรื่อง ผลการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ที่ดินรัชดาฯ) โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

 • 12 ก.ค. 2554 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ครั้งที่ 1/2554

 • 2 มิ.ย. 2554 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธียื่นซองประกวดราคา ครั้งที่ 4/2554

 • 2 มิ.ย. 2554 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธียื่นซองประกวดราคาแบบเหมารวมทั้งหมด ครั้งที่ 2/2554

 • 18 พ.ค. 2555 ข่าว ธปท. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 • 4 ต.ค. 2554 ข่าว ธปท. เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาภาระหนี้ที่เกี่ยวโยงกับกองทุนฟื้นฟู

 • 23 ธ.ค. 2545 ข่าว ธปท. เรื่อง การควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนพัฒน์ จำกัด

 • 21 มิ.ย. 2545 ข่าว ธปท. เรื่อง การแก้ไขภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 • 29 มี.ค. 2545 ข่าว ธปท. เรื่อง การรวมกิจการธนาคารศรีนครกับธนาคารนครหลวงไทย

 • 16 ก.พ. 2544 ข่าว ธปท. เรื่อง การเลิกบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ออมทรัพย์ จำกัด

 • 18 ธ.ค. 2543 ข่าว ธปท. เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 • 29 มี.ค. 2543 ข่าว ธปท. เรื่อง สรุปการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)

 • 22 มี.ค. 2543 ข่าว ธปท. เรื่อง ชี้แจงหลักการการขายธนาคารพาณิชย์ของรัฐ

 • 20 มี.ค. 2543 ข่าว ธปท. เรื่อง การเลิกบริษัทเงินทุนไทยแคปิตอล จำกัด