กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการกองทุน

คณะกรรมการจัดการกองทุน ประกอบด้วย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี และหากพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้ โดยให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการกองทุน

ประธาน

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประธานกรรมการ

รองประธาน

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

นายนพดล เภรีฤกษ์

กรรมการ

กรรมการ

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

กรรมการ

กรรมการ

น.ส.เกตสุดา สุประดิษฐ์

กรรมการ

กรรมการ

น.ส.สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ

กรรมการ

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการ

กรรมการ

นายศรพล ตุลยะเสถียร

กรรมการ

กรรมการ

น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์

กรรมการ

กรรมการ

น.ส.พิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

นางปิยมล ตุงควิจิตรวัฒน์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขา

นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดการกองทุนมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของกองทุนฯ ตามมาตรา 29 เตรส ของพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485

 

ความถี่ในการประชุม

ปีละ 8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจัดการกองทุนอย่างน้อยสามคนและไม่เกินห้าคน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

ประธานกรรมการ

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

นายนพดล เภรีฤกษ์

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์

กรรมการ

เลขานุการ

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานการบริหารงาน รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการที่ดี  2) รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด  3) รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง  4) รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกำหนด  และ 5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการจัดการกองทุนมอบหมาย  ทั้งนี้ ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 

ความถี่ในการประชุม

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนฯ

คณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายจัดการกองทุน

ผู้บริหารระดับสูง

นางปิยมล ตุงควิจิตรวัฒน์

ผู้จัดการกองทุน

ผู้อำนวยการ

นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์วัฒนะเสถียร

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน

รองผู้อำนวยการ

นางธีรนุช จิระสถาวร

รองผู้อำนวยการ (ควบ) ส่วนบริหารหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน

รองผํู้อำนวยการ

นางศิริรัตน์ พฤกษ์ไพศาล

รองผู้อำนวยการ (ควบ) ส่วนบัญชีและบริหารทรัพย์สิน

รองผํู้อำนวยการ

นางสาวปรณีย์ เต็มไตรเพท

รองผู้อำนวยการ ส่วนกฎหมายและคดี