กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2566

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2565

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2564

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2563

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2562

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2560

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2559

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2558

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2557

 • การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2556

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2566

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2565

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2564

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2563

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2562

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2561

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2560

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2559

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2558

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2557

 • ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2556