​รายงานตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (ปรับปรุง 20 ม.ค.59)

 • แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (ปรับปรุง 20 ม.ค.59)

 • แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (ปรับปรุง 20 ม.ค.59)

 • แบบรายงานอนุพันธ์ทางการเงิน CEA (ปรับปรุง 4 ส.ค.51)

 • แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต

 • แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดและธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

 • แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (ปรับปรุง 22 ธ.ค. 65)

 • แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (ปรับปรุง 3 พ.ย. 65)

 • แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (ปรับปรุง 3 พ.ย. 65)

 • คู่มือการจัดทำแบบรายงานยอดคงค้างตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ปรับปรุง 22 ธ.ค. 65)

 • แผนการทดสอบ IWT รายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ สำหรับ ธพ.

 • แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (ปรับปรุง 3 พ.ย. 65)

 • คู่มือการจัดทำแบบรายงานยอดคงค้างตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ปรับปรุง 3 พ.ย. 65)

 • (ร่าง) แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (ปรับปรุง 16 ก.ย. 65)

 • (ร่าง) แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (ปรับปรุง 16 ก.ย. 65)

 • (ร่าง) แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (ปรับปรุง 16 ก.ย. 65)

 • (ร่าง) คู่มือการจัดทำแบบรายงานยอดคงค้างตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • คู่มือการจัดทำแบบรายงานยอดคงค้างตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ปรับปรุง 11 พ.ย. 65)