​​รายงานสำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • AMC Data Set Document version 1.2

 • AMC Data Set Manual version 1.3

 • AMC Classification Document version 1.2

 • แบบรายงานโครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (DS_MSH) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายย่อย (DS_NSH) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานสถานที่ทำการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (DS_HBR) (เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานงบการเงิน (DS_FPA) (nonTFRS 9) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานงบการเงิน (DS_FPT9) (TFRS 9) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ (DS_PTA) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ (DS_ISA) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานการรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (DS_DRA) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานภาพรวมการบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อรับโอนมา (DS_OAM) (เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPL – สะสมจนถึงปี 2562 (DS_NLA) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPL – ไตรมาสปัจจุบัน (DS_NLC) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPA – สะสมจนถึงปี 2562 (DS_NAA) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPA – ไตรมาสปัจจุบัน (DS_NAC) (เผยแพร่ 29 พ.ค. 63)

 • คำถามและคำตอบการรายงานข้อมูลสำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ เผยแพร่ 30 มี.ค. 63

 • แผนการทดสอบ IWT – ข้อมูลสำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • AMC Data Set Document version 1.2

 • AMC Data Set Manual version 1.2

 • AMC Classification Document version 1.2

 • AMC Data Set Document version 1.1

 • AMC Data Set Manual version 1.1

 • AMC Classification Document version 1.1

 • AMC Data Set Document version 1.0

 • AMC Data Set Manual version 1.0

 • AMC Classification Document version 1.0

 • แบบรายงานโครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้น (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานโครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้น (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานสถานที่ทำการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานงบการเงิน (nonTFRS 9) (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานงบการเงิน (TFRS 9) (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานงบการเงิน (nonTFRS 9) (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานงบการเงิน (TFRS 9) (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานการรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ( มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ ( มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานการรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPL – สะสมจนถึงปี 2562 (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPL – ไตรมาสปัจจุบัน (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPA – สะสมจนถึงปี 2562 (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPA – ไตรมาสปัจจุบัน (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 มี.ค. 63)

 • แบบรายงานภาพรวมการบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อรับโอนมา (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPL – สะสมจนถึงปี 2562 (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPL – ไตรมาสปัจจุบัน (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPA – สะสมจนถึงปี 2562 (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหาร NPA – ไตรมาสปัจจุบัน (มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 ธ.ค. 62)

 • รายงานการเรียกเก็บสินเชื่อด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนมาฯ (บบส.13)

 • รายงานยอดคงค้างอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (บบส.6.2)

 • รายงานการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (บบส.6.1)

 • รายงานแสดงสถานะลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอน (บบส.4)

 • รายงานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บบส.5)

 • รายงานฐานะการเงินและรายละเอียดประกอบ (บบส.3) (8 ก.พ.54)

แบบรายงาน

 • แบบรายงานสำนักงานผู้แทน