​รายงานการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ Basel II

  • แบบรายงาน IRB (ตามที่ชี้แจง 15 พ.ค.52)

  • แบบรายงาน SA (ก.พ.51)

  • ประเด็นคำถามคำตอบ