ข้อมูลการกู้หรือให้กู้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศและข้อมูลอื่น ๆ

 • Data File Manual version 3.1

 • Validation Worksheet version 3.1

 • Data File Document version 3.0

 • Data File Manual V1.0

 • R02 Data Set Document version 1.0

 • R02 Data Set Manual version 1.0

 • R02 Classification Document version 1.0

 • Schema สำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย

 • Schema สำหรับสาขาของธนาคารต่างประเทศ

 • Schema สำหรับบริษัทเงินทุน

 • Schema สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • รายงานธุรกรรมที่บริษัทหลักทรัพย์กู้ยืมเงินบาท หรือเสมือนการกู้ยืมเงินบาทจาก NR แบบไม่มี Underlying และแบบมี Underlying รองรับ (ตาราง 23 และ 24)

 • รายงานยอดคงค้างทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้า NR ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์

 • ตัวอย่างการนำส่งไฟล์รายงาน

 • R02 Excel Template version 1.0

 • เอกสารชี้แจงการปรับปรุงชุดข้อมูลกรณีเพิ่มเติมและแก้ไขสกุลเงินและประเทศ 19 ต.ค. 55

 • แผนการทดสอบ IWT – ชุดข้อมูล IIA (New schema) ปี 2559

 • แผนการทดสอบ IWT – ชุดข้อมูล R02 ปี 2563

 • Data File Document V3.0

 • Data File Manual V3.0

 • Validation Worksheet V3.0

 • Schema สำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย

 • Schema สำหรับสาขาของธนาคารต่างประเทศ

 • Schema สำหรับบริษัทเงินทุน

 • Schema สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ