รายงานธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • Data File Document version 1.2 มีผลบังคับใช้ ส.ค. 2562 เผยแพร่ 1 ส.ค. 2562

 • Data File Manual version 1.2 มีผลบังคับใช้ ส.ค 2562 เผยแพร่ 1 ส.ค. 2562

 • Classification Document version 1.1 : วันที่เผยแพร่ 17 เม.ย. 61

 • Template ตาราง 15 : การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน

 • หมายเหตุประกอบการจัดทำ Data File

 • ICAS Data Reporting version 1.2 : วันที่เผยแพร่ 24 พ.ค. 65

 • PAYMENT Data Set Document version 2.1

 • PAYMENT Data Set Manual version 2.0

 • DMS Classification version 20.2

 • Payment System Act 2017: ปรับปรุง DS_CUS, EBS เผยแพร่ 5 ก.ย. 61 : ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • Payment System Act 2017: ปรับปรุง DS_CUS, EBS เผยแพร่ 5 ก.ย. 61 : สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • ​Payment System Act 2017: ปรับปรุง DS_CUS, EBS เผยแพร่ 25 ก.ค. 62 : บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • Payment System Act 2017: ปรับปรุง DS_CUS, EBS เผยแพร่ 5 ก.ย. 61 : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

 • ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) แยกตามช่วงมูลค่า (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2557)

 • รายงานการเปิดสำนักงานสาขาแห่งใหม่ หรือย้าย หรือปิดสำนักงานสาขา

 • รายงานสรุปรายชื่อตัวแทนของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • รายงานสรุปรายชื่อตัวแทนของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • รายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า

 • ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

 • ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) แยกตามช่วงมูลค่า

 • ตารางที่ 1.1 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 • ตารางที่ 1.2 การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แยกตามช่วงมูลค่า

 • ตารางที่ 2 การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต

 • ตารางที่ 3 การให้บริการเครือข่ายอีดีซี

 • ตารางที่ 4.1 การให้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching)

 • ตารางที่ 4.2 การให้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching) ระบบพร้อมเพย์ (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม 2560)

 • ตารางที่ 5.1 การให้บริการหักบัญชี (Clearing)

 • ตารางที่ 5.2 การให้บริการหักบัญชี (กรณีมีปัญหา)

 • ตารางที่ 6.1 การให้บริการชำระดุล (Settlement)

 • ตารางที่ 6.2 การให้บริการชำระดุล (Settlement) แยกรายสมาชิก

 • ตารางที่ 6.3 การให้บริการชำระดุล (กรณีมีปัญหา)

 • ตารางที่ 7.1 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

 • ตารางที่ 7.2 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย

 • ตารางที่ 7.3 จำนวนเครื่องรับข้อมูลจากบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดซื้อขาย (EFTPOS)

 • ตารางที่ 7.4 การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน ผ่านสื่อการชำระเงิน และแยกตามช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ

 • ตารางที่ 7.5 ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องทำรายการอัตโนมัติ แยกตามจังหวัด

 • ตารางที่ 7.6 การให้บริการระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม 2560)

 • ตารางที่ 8 การให้บริการรับชำระเงินแทน

 • ตารางที่ 1.1 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 • ตารางที่ 1.2 การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แยกตามช่วงมูลค่า

 • ตารางที่ 2 การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต

 • ตารางที่ 3 การให้บริการเครือข่ายอีดีซี

 • ตารางที่ 4.1 การให้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching)

 • ตารางที่ 4.2 การให้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching) ระบบพร้อมเพย์ (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม 2560)

 • ตารางที่ 5.1 การให้บริการหักบัญชี (Clearing)

 • ตารางที่ 5.2 การให้บริการหักบัญชี (กรณีมีปัญหา)

 • ตารางที่ 6.1 การให้บริการชำระดุล (Settlement)

 • ตารางที่ 6.2 การให้บริการชำระดุล (Settlement) แยกรายสมาชิก

 • ตารางที่ 6.3 การให้บริการชำระดุล (กรณีมีปัญหา)

 • ตารางที่ 7.1 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

 • ตารางที่ 7.2 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย

 • ตารางที่ 7.3 จำนวนเครื่องรับข้อมูลจากบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดซื้อขาย (EFTPOS)

 • ตารางที่ 7.4 การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน ผ่านสื่อการชำระเงิน และแยกตามช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ

 • ตารางที่ 7.5 ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องทำรายการอัตโนมัติ แยกตามจังหวัด

 • ตารางที่ 7.6 การให้บริการระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม 2560)

 • ตารางที่ 8 การให้บริการรับชำระเงินแทน

 • การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 14/2561 ลงวันที่ 16 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านการชำระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หนังสือเวียน ธปท.ฝนช.(21) ว.10/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านการชำระเงิน

 • หนังสือเวียน ธปท.ฝนช.(21) ว.9/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง นำส่งแบบรายงานข้อมูลการใช้บัตรเงิน อิเล็กทรอนิกสที่ออกภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตาม ข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

 • หนังสือเวียน ธปท.ฝนช.(21) ว.8/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง นำส่งแบบรายงานข้อมูลภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559

 • หนังสือเวียน ธปท.ฝนช.(21) ว.7/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง นำส่งแบบรายงานข้อมูลภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

 • หนังสือเวียน ธปท.ฝนช.(23) ว.15/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่อง การออกประกาศภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559

 • หนังสือเวียน ธปท.ฝนช.(23) ว.6/2559 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • หนังสือเวียน ธปท.ฝนช.(10) ว.291/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านการชาระเงิน (ธนาคารพาณิชย์)

 • ตาราง 1 การให้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching)

 • ตาราง 2 การให้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching) ระบบพร้อมเพย์

 • ตาราง 3 การให้บริการหักบัญชี (Clearing)

 • ตาราง 4 การให้บริการชำระดุล (Settlement)

 • ตาราง 5 การให้บริการชำระดุล (Settlement) แยกรายสมาชิก

 • ตาราง 6 การให้บริการระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

 • ตาราง 7 การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน ผ่านสื่อการชำระเงิน และแยกตามช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ

 • ตาราง 8 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

 • ตาราง 9 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) แยกตามช่วงมูลค่า

 • ตาราง 10 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 • ตาราง 11 การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แยกตามช่วงมูลค่า

 • ตาราง 12 จำนวนเครื่องรับข้อมูลจากบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดซื้อขาย (EFTPOS)

 • ตาราง 13 ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องทำรายการอัตโนมัติ แยกตามจังหวัด

 • ตาราง 15 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

 • ตาราง 16 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย

 • ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

 • ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque) แยกตามช่วงมูลค่า (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2557)

 • ตารางที่ 3 จำนวนเครื่องรับข้อมูลจากบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดซื้อขาย (EFTPOS) (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2557)

 • ตารางที่ 4 การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านสื่อการชำระเงินและแยกตามช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ

 • ตารางที่ 5 การให้บริการรับชำระเงินแทน (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2557)

 • ตารางที่ 6 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 • ตารางที่ 7 การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แยกตามช่วงมูลค่า (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2557)

 • ตารางที่ 8 ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องทำรายการอัตโนมัติ แยกตามจังหวัด

 • การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 • ตารางที่ 1.1 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 • ตารางที่ 1.2 การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แยกตามช่วงมูลค่า

 • ตารางที่ 2 การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต

 • ตารางที่ 3 การให้บริการเครือข่ายอีดีซี

 • ตารางที่ 4 การให้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching)

 • ตารางที่ 5.1 การให้บริการหักบัญชี (Clearing)

 • ตารางที่ 5.2 การให้บริการหักบัญชี (กรณีมีปัญหา)

 • ตารางที่ 6.1 การให้บริการชำระดุล (Settlement)

 • ตารางที่ 6.2 การให้บริการชำระดุล (Settlement) แยกรายสมาชิก

 • ตารางที่ 6.3 การให้บริการชำระดุล (กรณีมีปัญหา)

 • ตารางที่ 7.1 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

 • ตารางที่ 7.2 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านทางเครือข่าย

 • ตารางที่ 7.3 จำนวนเครื่องรับข้อมูลจากบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดซื้อขาย (EFTPOS) (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2557)

 • ตารางที่ 7.4 การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน ผ่านสื่อการชำระเงิน และแยกตามช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ

 • ตารางที่ 7.5 ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องทำรายการอัตโนมัติ แยกตามจังหวัด

 • ตารางที่ 8 การให้บริการรับชำระเงินแทน (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2557)

 • การให้บริการหักบัญชี

 • การให้บริการชำระดุล

 • การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินระบบหนึ่งระบบใด

 • การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ

 • การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • การให้บริการรับชำระเงินแทน

 • การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

 • คำแนะนำในการใช้ template

 • ปริมาณเงินและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

 • ปริมาณและมูลค่าเช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Intrabank Cheque)

 • จำนวนเครื่องรับข้อมูลจากบัตร

 • ปริมาณและมูลค่ารายการการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์

 • การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านสื่อ/ช่องทางการชำระเงินต่างๆ

 • ข้อมูลการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

 • คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงาน New

 • ประเด็นคำถามจาก ธพ.

 • Data File Document v 1.0

 • Data File Manual v 1.0

 • Classification Document v 1.0

 • Template ตาราง 15 : การฉ้อโกงที่เกิดจากการทำธุรกรรมการชำระเงิน

 • Data File Document version 1.1 : วันที่มีผลบังคับใช้ ก.ค. 2561 วันที่เผยแพร่ 17 เม.ย. 2561

 • Data File Manual version 1.1 : วันที่มีผลบังคับใช้ ก.ค. 2561 วันที่เผยแพร่ 17 เม.ย. 2561

 • ​PAYMENT Data Set Document version 2.0

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 61