รายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

 • Risk Management Data Set Document version 2.0

 • Risk Management Data Set Manual version 2.1

 • Risk Management Classification Document version 2.1

 • คู่มือ IT Risk Data Set version 1.1

 • แบบรายงานข้อมูลวงเงินที่ได้รับจากคู่ค้า : (ปรับปรุง 22 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล Risk Limit และ Trigger ที่สถาบันการเงินใช้บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน : (ปรับปรุง 21 ส.ค. 2562)

 • แบบรายงาน NSFR (ปรับปรุง มิ.ย. 2562) Conso

 • แบบรายงาน LCR ฉบับเพิ่มเติมจากรายงานชุดข้อมูล DS_LCR

 • แบบรายงาน LCR (ฉบับ มิ.ย. 2558) Conso

 • แบบรายงาน Liquidity Gap (ฉบับ ธ.ค. 2558) Solo (เริ่มรายงานงวดแรกสำหรับข้อมูลสิ้นเดือน ธ.ค. 2558)

 • แบบรายงาน Funding Concentration (ฉบับ ธ.ค. 2558) Solo (เริ่มรายงานงวดแรกสำหรับข้อมูลสิ้นเดือน ธ.ค. 2558)

 • แบบรายงานข้อมูลเป้าหมายทางการเงินของสถาบันการเงิน : (เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน : (เผยแพร่ 12 ก.ย. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล Greek Limit และค่า Actual Greek ของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า : (ปรับปรุง 21 ส.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล IR PV01 ของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของฐานะในบัญชีเพื่อค้า : (ปรับปรุง 21 ส.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล Credit Valuation Adjustment (CVA) ของธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน : (เผยแพร่ 22 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล Value at Risk ของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า : (เผยแพร่ 22 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงาน IT Audit (ข้อมูลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน IT Capacity (ข้อมูลความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 25 พ.ค. 2563)

 • แบบรายงาน IT DC-DR (ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน IT Infrastructure (ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 25 พ.ค. 2563)

 • แบบรายงาน IT Project (ข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ) (เผยแพร่ 25 พ.ค. 2563)

 • แบบรายงาน IT Staff (ข้อมูลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน IT System Profile (ข้อมูลภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน Technology Implementation (ข้อมูลการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน) (เผยแพร่ 25 พ.ค. 2563)

 • แบบรายงาน Third Party (ข้อมูลการใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบ และการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก) (เผยแพร่ 25 พ.ค. 2563)

 • แบบรายงาน IT DC-DR (ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและสำรอง) (เผยแพร่ 8 มี.ค. 2565)

 • แบบรายงาน IT Outsourcing (ข้อมูลการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก) (เผยแพร่ 25 ม.ค. 2565)

 • แบบรายงาน IT Infrastructure (ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 25 ม.ค. 2565)

 • แบบรายงาน IT Capacity (ข้อมูลความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 25 ม.ค. 2565)

 • แบบรายงาน IT System Profile (ข้อมูลภาพรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 25 ม.ค. 2565)

 • แบบรายงาน IT Staff (ข้อมูลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 25 ม.ค. 2565)

 • แบบรายงาน IT Project (ข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ) (เผยแพร่ 25 ม.ค. 2565)

 • แบบรายงาน Third Party (ข้อมูลบุคคลภายนอกที่มีนัยสำคัญ) (เผยแพร่ 25 ม.ค. 2565)

 • แผนการทดสอบ IWT/ Golive -- ชุดข้อมูลติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เอกสารชี้แจงการรายงานข้อมูลติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22 ม.ค. 63 (ชุดปรับปรุง 26 ก.พ. 63)

 • คำถามคำตอบ การรายงานข้อมูลติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง 25 พ.ค. 63)

 • แผนการทดสอบ IWT – ชุดข้อมูล Profit and Loss of Financial Instruments Held at Fair Value through Profit and Loss (DS_PLF)

 • แผนการทดสอบ IWT / Golive – ชุดข้อมูลการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและชุดข้อมูลความเสี่ยงด้านตลาด

 • เอกสารคำถามคำตอบ เรื่อง การรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Data Set) (ปรับปรุง 5 ม.ค. 65)

 • เอกสารแผนการทดสอบ IWT เรื่อง การรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Data Set) (ปรับปรุง 7 มี.ค. 65)

 • เอกสารชี้แจง เรื่อง การรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Data Set) วันที่ 27-28 ต.ค. 64 (ชุดปรับปรุง 5 ม.ค. 65)

 • คู่มือการจัดทำแบบรายงานความเสี่ยงสภาพคล่อง (ฉบับ ต.ค. 2566)

 • แนวทางการปรับปรุงแบบรายงาน LCR (ฉบับ มิ.ย. 2558)

 • Risk Management Data Set Document version 2.0

 • Risk Management Classification Document version 2.0

 • Risk Management Data Set Document version 1.5

 • Risk Management Data Set Manual version 1.5

 • Risk Management Classification Document version 1.3

 • Risk Management Data Set Document version 1.4

 • Risk Management Data Set Manual version 1.4

 • Risk Management Data Set Document version 1.3

 • Risk Management Data Set Manual version 1.3

 • Risk Management Classification version 1.2

 • Risk Management Data Set Document version 1.2

 • Risk Management Data Set Manual version 1.2

 • Risk Management Classification Document version 1.1

 • Risk Management Data Set Document version 1.1

 • Risk Management Data Set Manual version 1.1

 • Data Set Document version 1.0

 • Data Set Manual version 1.0

 • Classification Document version 1.0

 • คู่มือ IT Risk Data Set version 1.0

 • คู่มือการจัดทำแบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ปรับปรุง มี.ค. 2559)

 • หนังสือเวียนที่ ฝนส.(01) ว.35_2558 เรื่อง การรายงานข้อมูลตามแบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 • แบบรายงาน LCR (ฉบับ มิ.ย. 2558) Solo

 • แบบรายงาน LCR(ฉบับ ม.ค. 2558) Solo

 • แบบรายงาน LCR (ฉบับ ก.พ. 2558) Conso

 • แบบรายงาน NSFR (ฉบับ เม.ย. 61) Solo

 • แบบรายงาน NSFR (ฉบับ มิ.ย. 58) Solo

 • แบบรายงาน NSFR (ฉบับ เม.ย. 61) Conso

 • แบบรายงาน NSFR (ฉบับ มิ.ย. 2558) Conso

 • แบบรายงาน NSFR (ฉบับ ก.พ. 2558) Conso

 • แบบรายงาน Liquidity Gap (ปรับปรุง ส.ค. 2558) Solo (เริ่มรายงานงวดแรกสำหรับข้อมูลสิ้นเดือน ก.ย. 2558)

 • แบบรายงาน Liquidity Gap (ฉบับ ก.พ. 2558) Solo (เริ่มรายงานงวดแรกสำหรับข้อมุลสิ้นเดือน ก.ย. 2558

 • แบบรายงาน Funding Concentration (ปรับปรุง ส.ค. 2558) Solo (เริ่มรายงานงวดแรกข้อมูลสิ้นเดือน ก.ย. 2558)

 • แบบรายงาน IT Capacity (ข้อมูลความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน IT Infrastructure (ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (เผยแพร่ท 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน IT Project (ข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน Technology Implementation (ข้อมูลการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงาน Third Party (ข้อมูลการใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบ และการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก) (เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563)

 • แบบรายงานข้อมูล IR PV01 ของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของฐานะในบัญชีเพื่อค้า : (เผยแพร่ 22 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล Greek Limit และค่า Actual Greek ของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า : (เผยแพร่ 22 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล Risk Limit และ Trigger ที่สถาบันการเงินใช้บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน : (ปรับปรุง 22 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูลวงเงินที่ได้รับจากคู่ค้า : (เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงานข้อมูล Risk Limit และ Trigger ที่สถาบันการเงินใช้บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน : (เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562)

 • แบบรายงาน NSFR (ปรับปรุง มิ.ย. 2562) Conso

 • แบบรายงาน Liquidity Gap (ฉบับ ธ.ค. 2558) Solo (เริ่มรายงานงวดแรกสำหรับข้อมูลสิ้นเดือน ธ.ค. 2558)

 • แบบรายงาน Funding Concentration (ฉบับ ธ.ค. 2558) Solo (เริ่มรายงานงวดแรกสำหรับข้อมูลสิ้นเดือน ธ.ค. 2558)

 • คำถามคำตอบ การรายงานข้อมูลติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เผยแพร่ 26 ก.พ. 63)

 • คู่มือการจัดทำแบบรายงานความเสี่ยงสภาพคล่อง (ฉบับ เม.ย. 2561)