รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt: PD)

  • แบบรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt : PD) (ปรับปรุง 1 เมษายน 2567)

  • คู่มือการรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt) V 2024.02 (ปรับปรุง 1 เมษายน 2567)

  • สรุปถาม-ตอบ (ปรับปรุง 1 เมษายน 2567)

  • แบบรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt : PD) V 2024.01

  • คู่มือการรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt : PD) V 2024.01

  • สรุปถาม-ตอบ V 2024.01