ข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน

 • Data File Document version 3.0

 • Data File Manual version 3.0

 • Validation Worksheet version 3.1

 • XML Schema DF_FXM มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 2 ก.ย. 62

 • Excel Template และคู่มือการใช้งาน V3.1 เผยแพร่ 2 ก.ย. 62

 • XML Schema DF_FXP เผยแพร่ 14 ส.ค. 50

 • XML Schema DF_FXU เผยแพร่ 14 ส.ค. 50

 • Excel Template และคู่มือการใช้งาน V3.0 เผยแพร่ 1 พ.ย. 61

 • เอกสารชี้แจงการปรับปรุงชุดข้อมูลเร็วการซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายวัน กรณีปรับแก้ไขสกุลเงินและรหัสประเทศ

 • การปรับปรุงแบบรายงานและวิธีการส่งข้อมูลเร็วการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน ประชุมชี้แจงสถาบันการเงินวันที่ 19 เมษายน 2550

 • แบบสอบถามความพร้อมของสถาบันการเงินต่อการปรับปรุงแบบรายงานและวิธีการส่งข้อมูลเร็ว การซื้อขายเงินตราต่างประเทศประจำวัน

 • เอกสารประกอบการชี้แจงสถาบันการเงิน เรื่อง การจัดทำชุดข้อมูลเร็วเงินตราต่างประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

 • แผนการดำเนินงานโครงการฯ

 • แผนการทดสอบ IWT และการเตรียม Production (6 สิงหาคม 2550)

 • สรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะของสถาบันการเงิน ต่อโครงการปรับปรุงรูปแบบรายงาน

 • สรุปคำตอบแบบสอบถามจากการประชุมชี้แจงสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550

 • สรุปคำถามคำตอบในการประชุมชี้แจงสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

 • เรื่องการรายงานข้อมูลฐานะเงินตราต่างประเทศและค่าเดลต้า

 • Validation Worksheet version 3.0

 • XML Schema DF_FXM มีผลบังคับใช้ พ.ย. 61 เผยแพร่ 23 ก.ค. 61

 • Excel Template ข้อมูลเร็วรายวัน และ คู่มือการใช้งาน V2 as of 23 ก.ค. 61