ข้อมูลการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน

  • 1001 รายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเกิน USD 50 ล้าน

  • 1002 รายงานบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

  • 1003 รายงานการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับนิติบุคคลรับอนุญาต

  • 1004 รายงานการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

  • 1005 รายงานการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้ากับต่างประเทศ

  • 1006 รายงานการชำระเงินที่เกี่ยวกับสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้า

  • 1007 รายงานการหักกลบลบหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการผ่านศูนย์กลางการชำระเงิน

  • คู่มือการรายงานตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท