เตรียมความพร้อมก่อนรับส่งข้อมูล

ประกาศและระเบียบการใช้งาน

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูล ของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2546

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 5/2554 เรื่อง พิธีปฏิบัติของบริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง เวลาทำการของบริการ DMS

แบบฟอร์มขอใช้บริการรับส่งข้อมูล

 • หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 • บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิในบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 • หนังสือแจ้งยกเลิกผู้จัดการสิทธิในบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 • แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ใช้งาน DAP API version 1.1

 • หนังสือมอบอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ (ถ้ามี)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 1. กรณีสถาบัน/บริษัท ยังไม่เคยส่งข้อมูลใดๆ ให้ ธปท. ผ่านระบบ DAP

1.1 จัดทำเอกสารการสมัคร เพื่อนิติบุคคลทำข้อตกลงกับ ธปท. (หนังสือแสดงความตกลงฯ, หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อ, หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ) Download ได้จาก "แบบฟอร์มขอใช้บริการรับส่งข้อมูล"

1.2 ผู้ต้องการทำงานในระบบ DAP ให้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดบทบาทการทำงานในระบบ BOTSecureNet โดยแยกเป็น

1.2.1 กรณีผู้สมัคร ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ BOTSecureNet ของ ธปท.

    เข้าสมัครในระบบ โดยเลือก "สมัครใหม่" กลุ่มบริการ "งานรับส่งข้อมูล" ส่งหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร

1.2.2 กรณีผู้สมัคร มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ BOTSecureNet ของ ธปท. แล้ว

    เข้าสมัครในระบบ โดยเลือก "เพิ่มบริการ" กลุ่มบริการ "งานรับส่งข้อมูล"

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสิทธิ แทนนิติบุคคล (ตามหนังสือในข้อ 1.1) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น Administator ขององค์กรในระบบ DAP จะต้องสมัคร มีบัญชีผู้ใช้งานด้วย

2. กรณีสถาบัน/บริษัทมีผู้ปฏิบัติงานส่งข้อมูล ให้ ธปท. ผ่านระบบ DAP แล้ว แต่ต้องการเพิ่มผู้ทำงานในระบบท่านใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อ 1.2

การขอเพิ่มผู้จัดการสิทธิ แทนนิติบุคคล (Administator ขององค์กรในระบบ DAP) ให้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไข ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

2. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสิทธิ สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดบทบาท ในระบบ BOTSecureNet โดยแบ่งได้ 2 กรณี คือ

2.1 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสิทธิ ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ BOTSecureNet ของ ธปท.

   - เข้าสมัครในระบบ โดยเลือก "สมัครใหม่" กลุ่มบริการ "งานรับส่งข้อมูล" และเลือกบทบาท "จัดการสิทธิ แทนนิติบุคคล"

   - ส่งหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ที่จัดทำในข้อ 1  สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากองค์กรเคยส่งมาเกินกว่า 3 เดือนแล้ว)

2.2 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสิทธิ มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ BOTSecureNet ของ ธปท. แล้ว

   - เข้าสมัครในระบบ โดยเลือก "เพิ่มบริการ" กลุ่มบริการ "งานรับส่งข้อมูล" และเลือกบทบาท "จัดการสิทธิ แทนนิติบุคคล"

   - ส่งหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ที่จัดทำในข้อ 1 และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากองค์กรเคยส่งมาเกินกว่า 3 เดือนแล้ว)

3. ส่งเอกสารข้างต้น มายัง ธปท.  กรณีเร่งด่วน ให้ scan เอกสารส่งมายังอีเมล์ SupportDMS@bot.or.th 

เมื่อ ธปท. ได้รับเอกสาร และตรวจสอบกับข้อมูลการสมัคร เรียบร้อยแล้ว จะอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติให้รับทราบต่อไป

ผู้ต้องการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ส่งข้อมูล ให้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดบทบาทในระบบ BOTSecureNet โดยแบ่งได้ 2 กรณี คือ

1. ผู้สมัคร ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ BOTSecureNet ของ ธปท.

  - เข้าสมัครในระบบ โดยเลือก "สมัครใหม่" กลุ่มบริการ "งานรับส่งข้อมูล" และเลือกบทบาท "เป็นผู้ปฏิบัติงาน"

  - ส่งสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากองค์กรเคยส่งมาเกินกว่า 3 เดือนแล้ว)

  - เมื่อ ธปท. ได้รับเอกสาร และตรวจสอบกับข้อมูลการสมัคร หากครบถูกต้อง จะอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน และมีอีเมล์จากระบบให้รับทราบ จากนั้นให้ผู้สมัครแจ้งผู้จัดการสิทธิ ขององค์กรตน เพื่ออนุมัติบทบาทผู้ปฏิบัติงานในระบบต่อไป

2. ผู้สมัคร มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ BOTSecureNet ของ ธปท. แล้ว

  เข้าสมัครในระบบ โดยเลือก "เพิ่มบริการ" กลุ่มบริการ "งานรับส่งข้อมูล" และเลือกบทบาท "เป็นผู้ปฏิบัติงาน"

ผู้สมัครแจ้งผู้จัดการสิทธิ ขององค์กรตน เพื่ออนุมัติบทบาทผู้ปฏิบัติงานในระบบ

เนื่องจากการยกเลิกผู้จัดการสิทธิ ขององค์กรออกจากระบบ DAP  การทำรายการคำขอถอนสิทธิ จะต้องถูกสร้างโดยผู้จัดการสิทธิขององค์กรนั้น ดังนั้นหากองค์กรใดมีผู้จัดการสิทธิเพียง 1 ท่าน (ท่านที่ต้องการยกเลิก)  ให้ขอเพิ่มผู้จัดการสิทธิ ท่านใหม่ เพื่อทดแทนท่านเดิม ให้เรียบร้อยก่อน

ขั้นตอนการขอยกเลิกผู้จัดการสิทธิ แทนนิติบุคคล

  1. จัดทำหนังสือแจ้งยกเลิกผู้จัดการสิทธิ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

  2. ผู้จัดการสิทธิ สร้างคำขอถอนสิทธิ ผู้จัดการสิทธิ แทนนิติบุคคล

     2.1 เข้าระบบผ่านเมนู "เพิ่ม/สมัครบริการ"

     2.2 ในเมนูบาร์ "การจัดการสิทธิใช้บริการ" เลือกเมนู "การจัดการสิทธิสำหรับผู้ดูแลนิติบุคคล"

     2.3 เลือกชื่อผู้จัดการสิทธิ ที่ต้องการถอนสิทธิ แล้วยกเลิกการติ๊ก หน้าบทบาท "จัดการสิทธิ แทนนิติบุคคล"

     2.4 ดำเนินการต่อ จนระบบแสดงเลขที่คำขอ

  3. ส่งเอกสารในข้อ 1 มายัง ธปท. และระบุเลขที่คำขอที่ได้จากข้อ 2.4 มาในเอกสารด้วย

กรณีผู้ปฏิบัติงานท่านใหม่ ได้รับอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน และบทบาทผู้ปฏิบัติงานแล้ว  หรือผู้ปฏิบัติงานท่านเดิม ต้องการได้สิทธิส่งรายงานใหม่เพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทางคือ

  1. กรณีผู้จัดการสิทธิ สร้างคำขอสิทธิส่งรายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน และอนุมัติรายการ (รายละเอียดตาม คู่มือฯ ข้อ 6.2)

1.1 เข้าระบบผ่านเมนู "เพิ่ม/สมัครบริการ"

1.2 ในเมนูบาร์ "การจัดการสิทธิใช้บริการ" เลือกเมนู "การจัดการสิทธิสำหรับผู้ดูแลนิติบุคคล"

1.3 เลือกชื่อผู้ปฏิบัติงาน และติ๊กเลือกชื่อรายงาน ที่ต้องการให้สิทธิส่ง รวมทั้งสิทธิการเรียกดูต่างๆ

1.4 ดำเนินการต่อ จนระบบแสดงเลขที่คำขอ

1.5 ในเมนูบาร์ "การจัดการสิทธิใช้บริการ" เลือกเมนู "รายการคำขอรออนุมัติ"

1.6 กดเลือกเลขที่คำขอ ที่ได้จากข้อ 1.4  และพิจารณาอนุมัติรายการ

  2. กรณีผู้ปฏิบัติงาน สร้างคำขอสิทธิส่งรายงาน และผู้จัดการสิทธิ เป็นผู้อนุมัติรายการคำขอ

  ผู้ปฏิบัติงาน

2.1 ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบผ่านเมนู "เพิ่ม/สมัครบริการ"

2.2 ในเมนูบาร์ "การจัดการสิทธิใช้บริการ" เลือกเมนู "การจัดการสิทธิสำหรับตนเอง"

2.3 ติ๊กเลือกชื่อรายงาน ที่ต้องการได้สิทธิส่ง รวมทั้งสิทธิการเรียกดูต่างๆ

2.4 ดำเนินการต่อ จนระบบแสดงเลขที่คำขอ

2.5 แจ้งเลขที่คำขอให้แก่ผู้จัดการสิทธิ ขององค์กร เพื่อให้พิจารณาอนุมัติรายการ

  ผู้จัดการสิทธิ

2.6 ผู้จัดการสิทธิเข้าระบบผ่านเมนู "เพิ่ม/สมัครบริการ"

2.7 ในเมนูบาร์ "การจัดการสิทธิใช้บริการ" เลือกเมนู "รายการคำขอรออนุมัติ"

2.8 กดเลือกเลขที่คำขอ ตามที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้ง (จากข้อ 2.4)  และพิจารณาอนุมัติรายการ

การเข้าระบบ

ที่หน้าจอเข้าระบบ ให้กด "ลืมชื่อผู้ใช้งาน" หรือ "ลืมรหัสผ่าน" ระบบจะให้ยืนยันข้อมูลส่วนตัว และสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล์ที่ให้ไว้ตอนสมัครบริการ

DAP Login Screen

ตรวจสอบว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มีสถานะ Valid หรือไม่ หรือได้นำมาลงทะเบียนผูกกับ Login ผู้ใช้งานแล้วหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบใบรับรองฯ ได้จาก

1. ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบผ่านเมนู "เพิ่ม/สมัครบริการ"

2. ในเมนูบาร์ "ข้อมูลส่วนบุคคล" เลือกเมนู "จัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์"

หากไม่พบใบรับรองที่มีสถานะ Valid ให้ทำการลงทะเบียนใบรับรองฯ ศึกษาได้จากคู่มือฯ ข้อ 7. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)

1. ให้ปิดหน้าจอ Internet Browser  ทั้งหมด แล้วลองเข้าระบบใหม่อีกครั้ง

2. หากยังคงเข้าระบบไม่ได้ ระบบแสดง Message เหมือนเดิม ให้ Clear Cache ของ Internet Browser

การส่งรายงาน

เนื่องจากรายงาน (Dataset) ที่ท่านส่ง จัดเป็นข้อมูลลับ ถูกกำหนดให้เข้ารหัสข้อมูล และส่งโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)   

ท่านสามารถศึกษาวิธีการส่งข้อมูล ด้วยวิธีใช้ใบรับรองฯ ได้ตามคู่มือฯข้อ 8.การส่งข้อมูล หัวข้อ 8.1.1 และ 8.1.2 แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งข้อมูล เป็นด้วยวิธีใช้ User Name/Password ท่านสามารถดำเนินการได้ตามคู่มือฯข้อ 8.การส่งข้อมูล หัวข้อ 8.2 ซึ่งระดับความปลอดภัยจะลดลง ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการส่งรายงาน ได้จาก Error Log ของการส่งรายการนั้นๆ โดยสามารถเรียกดูผ่านหน้าจอ Web หรือ Download ไฟล์รายละเอียด

Error Log

กรณีส่งข้อมูล และระบบแจ้งใน Error Log ว่า "Error while Decrypting File: There is no valid certificate in list|ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิลด์ Information|Data cannot be submitted because of system error or others, please see more detail at the information field."

สาเหตุจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล (Encrypt File) และ Login เพื่อส่งข้อมูล แตกต่างกัน  ให้ท่านดำเนินการใหม่โดยใช้ใบรับรองฯ ชุดเดียวกัน

กรณีส่งข้อมูล และระบบแจ้งใน Error Log ว่า "Error while Decrypting File: error:04065072:rsa routines:RSA_EAY_PRIVATE_DECRYPT:padding check failed|ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิลด์ Information|Data cannot be submitted because of system error or others, please see more detail at the information field."

สาเหตุจาก

1. ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ของการทดสอบ IWT ในการเข้ารหัสข้อมูล (Encrypt File)  ให้ท่านดำเนินการใหม่โดยใช้ใบรับรองฯ ชุด Production หรือหากใช้ใบรับรองฯ ชุด Production อยู่แล้ว ให้ดำเนินการตามข้อถัดไป

2. ให้ตรวจสอบ BOT Certificate ในโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล (DA Preparation Application)  โดยค่าปีของ "Valid To" จะต้องมากกว่าปีปัจจุบัน (ตามภาพ) และให้กดปุ่ม Update แล้วจึงเข้ารหัสข้อมูล และส่งใหม่อีกครั้ง

DA Prep Certificate

กรณีส่งข้อมูล และระบบแจ้งใน Error Log ว่า "Error while Decrypting File: The length of the data to decrypt is not valid for the size of this key.|ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความผิดพลาดอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิลด์ Information|Data cannot be submitted because of system error or others, please see more detail at the information field." 

ให้ตรวจสอบว่าโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล  (DA Preparation Application) เป็น Version ล่าสุดหรือไม่ สำหรับเครื่องปฏิบัติงานจริง (Production) ปัจจุบันเป็น Version 2.0.7 หากไม่ใช่ให้ติดตั้งชุดใหม่