บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication) และรหัสมาตรฐาน

ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลพื้นฐานและจัดการทะเบียน : โทร. 0-2283-5196, 0-2283-5126 Email: BasicDataMgtTm@bot.or.th