แบบสำรวจ 42 : ข้อมูลหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคาร

  • แบบสำรวจ 42 : ข้อมูลหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคาร

  • Form 42 : Survey on Private Non-bank External Debt

  • คู่มือการตอบแบบสำรวจ 42

  • คำถาม-คำตอบ แบบสำรวจ 42 : ข้อมูลหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคาร

  • แบบสำรวจ 42 : ข้อมูลหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคาร (ยกเลิกเมื่อ 4 สิงหาคม 2563)

  • Form 42 : Survey on Private Non-bank External Debt (ยกเลิกเมื่อ 4 สิงหาคม 2563)

  • คู่มือการตอบแบบสำรวจ 42

  • Form 42 Manual (Eng)

  • Summary Change F42