​รายงานข้อมูลเงินให้สินเชื่อตามแนวทางกำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่อง

 • DGC Data Set Document version 1.0

 • DGC Data Set Manual version 1.0

 • DGC Classification Document version 1.0

 • LPC Data Set Document version 1.3

 • LPC Data Set Manual version 1.4

 • LPC Classification Document version 1.2

 • DRD Data Set Document version 2023.01

 • DRD Data Set Manual version 2023.01

 • แบบรายงานข้อมูลบริษัทในกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 20 กลุ่มแรก

 • แบบรายงานสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

 • แบบรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

 • เอกสารสรุปมาตรฐานการคำนวณ Debt Service Ratio (DSR) เผยแพร่ 22 ก.ค. 62

 • เอกสารประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ณ วันที่ 18 ธ.ค. 62

 • เอกสารประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 62

 • คำถาม คำตอบการรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล : วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 63

 • คำถาม คำตอบการรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ช่วง COVID-19 : วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 64

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการรายงานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ณ วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2563 ผ่าน Microsoft Teams

 • คำถามคำตอบข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้: วันที่เผยแพร่ 23 ก.ค. 63

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 272 อาคาร 2 ชั้น 7

 • คำถามคำตอบข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้: วันที่เผยแพร่ 27 พ.ย. 63

 • เอกสารประกอบการชี้แจงการรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ณ วันที่ 5 พ.ย. 64 ผ่าน Microsoft Teams

 • คำถามและคำตอบข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ : วันที่เผยแพร่ 26 พ.ย. 64

 • ตัวอย่างการรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ : วันที่เผยแพร่ 26 พ.ย. 64

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

 • แผนการทดสอบ IWT / Golive - ชุดข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • แผนการทดสอบ IWT/Golive – รายงานสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Loans for Personal Consumption) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

 • แผนการทดสอบ IWT / Golive – รายงานสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Loans for Personal Consumption)

 • DRD Data Set Manual version 1.4

 • DRD Data Set Document version 1.4

 • DRD Data Set Manual version 1.5

 • DRD Data Set Document version 1.2

 • DRD Data Set Manual version 1.2

 • แบบรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

 • DRD Data Set Manual version 1.3

 • DRD Data Set Document version 1.3

 • แบบรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

 • DRD Data Set Document version 1.1

 • DRD Data Set Manual version 1.1

 • แบบรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

 • LPC Data Set Document Version 1.2

 • LPC Data Set Manual version 1.3

 • LPC Classification Document version 1.1

 • แบบรายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

 • DRD Data Set Document version 1.0

 • DRD Data Set Manual version 1.0

 • คำถาม คำตอบข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล : วันที่เผยแพร่ 29 ม.ค. 63

 • คำถาม คำตอบข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล : วันที่เผยแพร่ 22 ก.ค. 62

 • LPC Data Set Document Version 1.2

 • LPC Data Set Manual Version 1.2

 • LPC Classification Document version 1.0

 • แบบรายงานสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

 • LPC Data Set Document version 1.1

 • LPC Data Set Manual version 1.1

 • LPC Classification Document version 1.0

 • LPC Classification Document version 1.0

 • LPC Data Set Document version 1.0

 • LPC Data Set Manual version 1.0