• เอกสาร Thai Debt Securities Held by Non-Residents V 1.0

 • BIR Data Set Manual version 1.0

 • BIR Data Set Document version 1.0

 • BIR Classification Document version 1.0

 • Template Bond Investor Registration version 1.0

 • รูปแบบการส่งข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงิน จากนายทะเบียนหลักทรัพย์

 • รูปแบบการส่งข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงินไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ และการถือครองตราสารทางการเงินต่างประเทศของนักลงทุนไทย

 • รูปแบบการส่งข้อมูลยอดคงค้างตราสารหนี้ ตราสารทุน และเปลี่ยนการตั้งชื่อ

 • Corporation Type 24 กลุ่ม

 • Corporation Type 27 กลุ่ม

 • หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม

 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ (Administrator)

 • หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer)

 • หนังสือเพิกถอนผู้มีอำนาจลงนาม

 • หนังสือเพิกถอนผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงาน

 • คู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้(Bond Investor Registration)

 • หนังสือแจ้ง ธพ.และ บล.ผู้รับฝากทรัพย์สิน เรื่อง การปรับปรุงการรายงานข้อมูลยอดคงค้างตราสารหนี้และตราสารทุน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 • หนังสือแจ้งนายทะเบียน เรื่อง การปรับปรุงการรายงานข้อมูลการถือครองพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 • หนังสือแจ้งนายทะเบียนเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชน วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 • ความต้องการข้อมูลตราสารทางการเงินจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ ประชุมชี้แจงนายทะเบียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

 • หนังสือแจ้ง Custodian เรื่อง ปรับแก้รูปแบบการส่งข้อมูลยอดคงค้างตราสารหนี้ ตราสารทุน และเปลี่ยนการตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล วันที่ 28 มีนาคม 2551

 • หนังสือแจ้ง Broker เรื่อง ปรับแก้รูปแบบการส่งข้อมูลยอดคงค้างตราสารหนี้ ตราสารทุน และเปลี่ยนการตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล วันที่ 28 มีนาคม 2551

 • หนังสือแจ้ง Custodian เรื่อง รูปแบบและกำหนดส่งข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงินไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศและการถือครองตราสารการเงินต่างประเทศของนักลงทุนไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

 • ความต้องการข้อมูลตราสารหนี้ ตราสารทุน ประชุมชี้แจง Custodian วันที่ 3 กรกฎาคม 2549

 • ความต้องการข้อมูลตราสารหนี้ ตราสารทุน ประชุมชี้แจง Broker วันที่ 23 มิถุนายน 2549

 • การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet) วันที่ 23 มิถุนายน 2549

 • หนังสือขอความร่วมมือรายงานตราสารหนี้ วันที่ 25 เมษายน 2549

 • คำถามคำตอบ

 • Summary of Change

 • หนังสือแจ้ง Custodian ขอเพิ่มความถี่ในการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงินของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข.8/2559 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

 • คู่มือสำหรับประชาชน

 • Data File Manual version 2.0

 • Data File Manual version 2.0 (English Version)

 • Classification Document version 2.0

 • Classification Document version 2.0 (English Version)

 • คำถาม-คำตอบ NR UBOs ปรับปรุงวันที่ 30 ต.ค. 62