รายงานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รอการขาย

  • แบบรายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขาย

  • แบบรายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มีอุปสรรคที่ทรัพย์

  • คู่มือการรายงานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (ปรับปรุง 30 มกราคม 2566)

  • แผนการทดสอบ IWT - รายงานอสังหาริมทรัพย์รอการขาย

  • คู่มือการรายงานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (ปรับปรุง 28 ธันวาคม 2565)

  • คู่มือการรายงานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (ปรับปรุง 1 ธันวาคม 2565)

  • คู่มือการรายงานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รอการขาย