​รายงานข้อมูลช่องทางให้บริการ

 • Data File Document version 1.1

 • Data File Manual version 1.1

 • Data File Document version 1.0 เผยแพร่ 3 ม.ค. 62

 • Data File Manual version 1.0 เผยแพร่ 3 ม.ค. 62

 • ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับธนาคารพาณิชย์ (มีผลบังคับใช้ งวดข้อมูล 30 ก.ย. 63)

 • ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับธนาคารพาณิชย์ ปี 2561

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ปี 2562

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 15/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (banking channel) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

 • Data File Document version 1.0 เผยแพร่ 15 พ.ย. 61

 • Data File Manual version 1.0 เผยแพร่ 15 พ.ย. 61

 • ชุดข้อมูลช่องทางให้บริการ สำหรับธนาคารพาณิชย์ (มีผลบังคับใช้ งวดข้อมูล 31 ธ.ค. 61)