ข้อมูลการทำธุรกรรมสกุลเงินหยวนของลูกค้า

  • Data File Manual - version 1.0

  • คู่มือการใช้งาน Template - version 1.0

  • Excel Template สำหรับ Microsoft Excel Version 2007

  • Excel Template สำหรับ Microsoft Excel Version 2003

  • วิธีการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสกุลเงินหยวน 14 ธันวาคม 2555

  • หลักเกณฑ์การรายงานการทำธุรรรมเงินสกุลหยวน 14 ธันวาคม 2555

  • คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลการทำธุรกรรมสกุลเงินหยวนของลูกค้า (ฉบับร่าง)

  • การส่งรายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า

  • คำถาม-คำตอบจากการประชุมชี้แจงเมื่อ 14 ธ.ค. 55