• คู่มือการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 19 ต.ค. 63)

 • Market Conduct Data Set Document version 1.5

 • Market Conduct Data Set Manual version 1.5

 • Market Conduct Classification Document version 1.4

 • คู่มือการรายงานข้อมูลภาพรวมคุณภาพการให้บริการ (Market Conduct Summary) : มีผลบังคับใช้ ม.ค. 67 (เผยแพร่ 8 ธ.ค. 2566)

 • รายงานปัญหาการใช้บริการทางการเงิน : (เผยแพร่ 11 มี.ค. 62)

 • รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน : (เผยแพร่ 11 มี.ค. 62)

 • รายงานข้อมูลการให้ับริการทางการเงินที่กำหนดมาตรฐาน SLA : (เผยแพร่ 11 มี.ค. 62)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมเงินฝาก : (เผยแพร่ 17 ส.ค. 63)

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็ม/เดบิต : (เผยแพร่ 17 ส.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต : (เผยแพร่ 17 ส.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย : (เผยแพร่ 17 ส.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ : (เผยแพร่ 17 ส.ค. 63)

 • เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ให้บริการมีการให้บริการ : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 19 ต.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจขนาดเล็ก / ขนาดกลาง : (เผยแพร่ 5 พ.ย. 63)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมเช็ค : (เผยแพร่ 5 พ.ย. 63)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงินแทน (bill payment) : (เผยแพร่ 5 พ.ย. 63)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : (เผยแพร่ 5 พ.ย. 63)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมระบบบาทเนต (BAHTNET) : (เผยแพร่ 5 พ.ย. 63)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมระบบ Bulk payment : (เผยแพร่ 5 พ.ย. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน : (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล : (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (nano finance) : (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ : (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง : (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างประเทศ : (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • แบบรายงานข้อมูลจำนวนปัญหาการใช้บริการทางการเงิน : มีผลบังคับใช้ ม.ค. 67 (เผยแพร่ 8 ธ.ค. 2566)

 • เอกสารคำถามคำตอบเรื่องการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

 • หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 229/2562 เรื่อง การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

 • หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 688/2564 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบทางเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (มีผลบังคับใช้ ก.ค. 64 เผยแพร่ 27 ก.ค. 64)

 • หนังสือเวียนที่ ฝขอ.ว. 86/2566 เรื่อง การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

 • Market Conduct Data Set Document version 1.4

 • Market Conduct Data Set Manual version 1.4

 • Market Conduct Classification Document version 1.4

 • Market Conduct Data Set Docment version 1.3

 • Market Conduct Data Set Manual version 1.3

 • Market Conduct Classification Document version 1.3

 • Market Conduct Data Set Docment version 1.2

 • Market Conduct Data Set Manual version 1.2

 • Market Conduct Classification Document version 1.2

 • Market Conduct Data Set Document version 1.1

 • Market Conduct Data Set Manual version 1.1

 • Market Conduct Classification Document version 1.1

 • Market Conduct Data Set Document version 1.0

 • Market Conduct Data Set Manual version 1.0

 • Market Conduct Classification Document version 1.0

 • เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ให้บริการมีการให้บริการ : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 19 ต.ค. 63)

 • เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ให้บริการมีการให้บริการ : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 24 ก.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมเงินฝาก : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 24 ก.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบัตร ATM/เดบิต : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 24 ก.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 24 ก.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 24 ก.ค. 63)

 • รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 24 ก.ค. 63)

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต มีผลบังคับใช้ ส.ค. 2562 เผยแพร่ 1 ส.ค. 2562

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ ส.ค. 2562 เผยแพร่ 1 ส.ค. 2562

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็ม/เดบิต

 • รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • รายงานข้อมูลการให้ับริการทางการเงินที่กำหนดมาตรฐาน SLA : (เผยแพร่ 11 มี.ค. 62)

 • รายงานจำนวนเรื่องร้องเรียน

 • รายงานข้อมูลการให้ับริการทางการเงินที่กำหนดมาตรฐาน SLA

 • คู่มือการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม : (มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เผยแพร่ 17 ส.ค. 63)

 • แนวทางการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

 • แผนการทดสอบ IWT/ Golive -- ชุดแบบรายงานด้าน Market Conduct ระยะที่ 3 (เผยแพร่ 19 เม.ย. 64)

 • แผนการทดสอบ IWT/ Golive -- ชุดแบบรายงานด้าน Market Conduct ระยะที่ 2 (เผยแพร่ 14 ธ.ค. 63)

 • แผนการทดสอบ IWT/ Golive -- ชุดแบบรายงานด้าน Market Conduct (เผยแพร่ 25 ส.ค. 63)

 • เอกสารประชุม Hearing การรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงินแบบรายข้อร้องเรียน (เผยแพร่ 31 มี.ค. 65)

 • เอกสารคำถามคำตอบของการประชุม Hearing การรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการแบบรายข้อร้องเรียน (เผยแพร่ 31 มี.ค. 65)

 • แผนการทดสอบ IWT - ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ แบบรายข้อร้องเรียน (เผยแพร่ 31 มี.ค. 65)

 • เอกสารประชุม Hearing การรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงินแบบรายข้อร้องเรียน (19 พ.ย. 64)

 • เอกสารคำถามคำตอบของการประชุม Hearing การรายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการแบบรายข้อร้องเรียน (19 พ.ย. 64)

 • เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (เผยแพร่ 29 พ.ย. 65)

 • เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (เผยแพร่ 16 ก.ย. 64)

 • เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (เผยแพร่ 30 ก.ค. 64)

 • เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (เผยแพร่ 1 ก.ค. 64)

 • เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (เผยแพร่ 4 มี.ค. 64)

 • เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (เผยแพร่ 14 ธ.ค. 63)

 • เอกสารคำถามคำตอบชุดข้อมูลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (เผยแพร่ 5 พ.ย. 63)