ประกาศที่เกี่ยวข้อง​

  • ประกาศ ธปท. เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

  • Notification of BOT Submission of Data for Compilation of Balance of Payments and International Investment Position Statistics (Unofficial Translation)

  • หนังสือเวียน เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะเงินลงทุนระหว่างประเทศ