ข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

 • Data File Manual version 2.1

 • Data File Manual - Summary of change version 2.1

 • Classification Document version 2.0

 • Classification Document - Summary of change version 2.0

 • Data File Document version 2.0

 • Data File Document - Summary of Change version 2.0

 • DRT Data Set Document version 1.0

 • DRT Data Set Manual version 1.0

 • DRT Classification Document version 1.0

 • LBL Data Set Document version 1.0

 • LBL Data Set Manual version 1.0

 • GFT Data Set Document version 1.0

 • GFT Data Set Manual version 1.0

 • GFT Classification Document version 1.0

 • XML Schema

 • PIA Excel Template Setup version 1.1.5

 • คู่มือการใช้งาน PIA Excel Input Template เบื้องต้น

 • คู่มือการแก้ปัญหาการใช้งาน PIA Excel Input Template

 • วิธีแก้ปัญหากรณี PIA Excel Template ไม่สามารถ Update XML Schema ผ่านทาง Web Service ได้

 • DRT Excel Template version 1.0

 • แบบฟอร์มรายงานธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงทองคำใน TFEX และในต่างประเทศ และธุรกรรมการซื้อขาย FX มีผลบังคับใช้ ส.ค. 2562

 • แบบฟอร์มรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard Loan) มีผลบังคับใช้ พ.ย. 2562

 • รายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (DF_BPIA_Version 2)

 • คู่มือรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย

 • การประชุมชี้แจงข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

 • คำถาม-คำตอบ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

 • แผนการทดสอบ IWT-PIA (เผยแพร่ 28 ตุลาคม 2557)

 • คำถาม-คำตอบ การรายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (เผยแพร่ 9 มีนาคม 2558)