รายงานข้อมูลการกำกับด้านการชำระเงิน

 • Payment Governance Data Set Document version 1.0

 • Payment Governance Data Set Manual version 1.0

 • Payment Governance Classification Document version 1.0

 • 1. แบบรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

 • 2. แบบรายงานยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 3. แบบรายงานการดำรงเงินรับล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจ โอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ เงินอิเล็กทรอนิกส์

 • 4. แบบรายงานสรุปรายชื่อตัวแทนและตัวแทนช่วง

 • 5. แบบรายงานสำนักงานสาขาสำหรับการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 6.1-6.2 แบบรายงานงบการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

 • 6.3 แบบรายงานรายการแนบด้านบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 6.4 แบบรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

 • 6.5 แบบรายงานรายการแนบสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอื่น

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ณ 28 พฤษภาคม 2564

 • คำถามคำตอบ การรายงานข้อมูลการกำกับด้านการชำระเงิน

 • แผนการทดสอบ IWT / Go live แบบรายงานข้อมูลการกำกับด้านการชำระเงิน