ข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงา​​​นด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ​​​ALM

  • แบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM

  • แบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผันการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน ALM เป็นการชั่วคราว

  • คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผู้ค้าในตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน ALM

  • คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าในตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน ALM

  • หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝตง.(23)ว.1643/2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global markets และด้าน ALM