ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data set)​​

ชุดข้อมูล (Data Set) เป็นรูปแบบของข้อมูลที่กำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน จัดส่งรายงานข้อมูลต่าง ๆ มายัง ธปท. ในรูปแบบ XML Format (eXtensible Markup Language) และเมื่อจัดส่งรายงานที่ระบบ DMS ของ ธปท. แล้ว จะผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ได้แก่  Basic Validation เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนต่อมาเป็นการรวบรวมข้อมูล (ที่ส่งวันก่อน) จนถึง 17.00 น. ของแต่ละวันมาดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในชุดข้อมูลเดียวกัน Complex Validation ด้วยกระบวนการ Extract-Transform-Load (ETL) หากข้อมูลถูกต้องก็จะดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างชุดข้อมูล Cross Validation และแสดงผลให้ผู้ส่งข้อมูลทราบในวันรุ่งขึ้น​​​

Version 2024.01 มีผลบังคับใช้ ก.ค. 67 เผยแพร่ 29 ก.พ. 67

 • FI Data Set Document version 2024.01

 • FI Data Set Manual version 2024.01

Version 2023.02 มีผลบังคับใช้ ก.ย. 66 เผยแพร่ 18 ก.ย. 66

 • FM Data Set Document version 2023.02

 • FM Data Set Manual version 2023.02

version 2.1 มีผลบังคับใช้ ส.ค. 62 เผยแพร่ 25 ก.ค. 62

 • PAYMENT Data Set Document version 2.1

 • PAYMENT Data Set Manual version 2.0

 • IPI Data Set Document version 2.0

 • IPI Data Set Manual version 2.0

 • DMS Classification version 2023.01

 • DMS Classification version 21.0

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทเงินทุน

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • DMS Error Message - FI

 • DMS Error Message - FM (ปรับปรุง 22 พ.ย. 2556)

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูล FX Trading Transaction (DS_FTX) และ Loan/Deposit Arrangement Transaction (DS_LTX) ปี 2565

 • เอกสารการประชุมชี้แจงการผ่อนคลายเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินภายใต้ FX ecosystem 25 เมษายน 2565

 • แผนการทดสอบ IWT - รายงานชุดข้อมูล Fee Rate of SWIFT (DS_FRW) ปี 2564 ของธนาคารพาณิชย์

 • แผนการทดสอบ IWT- ข้อมูลดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเงินตราต่างประเทศ และข้อมูลเงื่อนไขการรักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • เอกสารหารือการปรับชุดข้อมูลค่าธรรมเนียม FCD (FRW) ปี 2564

 • แผนการทดสอบ IWT – ชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน (FM Data Set) ปี 2564 ตามเกณฑ์การผ่อนคลายการใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของคนไทย ปี 2563

 • เอกสารหารือแนวทางการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านบัญชี FCD ตามเกณฑ์การผ่อนคลายการใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของคนไทย วันที่ 28 กันยายน 2563

 • เอกสารหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลบัญชีเงินฝาก FCD และ NRB และ Template การรายงาน Mapping บัญชี DAR เพื่อ Enhance ฐานข้อมูล DAR ของ ธปท. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

 • แผนการทดสอบ IWT – ชุดข้อมูลด้านสถาบันการเงิน (FI) และชุดข้อมูลลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ SME ที่ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลอัตราส่วนแหล่งเงินที่มีความมั่นคงและความต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : DS_NFR)

 • เอกสารประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (D-SIBs)

 • เอกสารประกอบการชี้แจงการปรับปรุงชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)

 • เอกสารประกอบการชี้แจงการปรับปรุงชุดข้อมูลเพื่อการกำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่อง

 • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล IR Curve ชุดข้อมูลความเสี่ยงด้านตลาด

 • แบบฟอร์มข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม “การปรับปรุงชุดข้อมูลเพื่อการกำกับตรวจสอบแบบต่อเนื่อง”

 • เอกสารประชุมชี้แจงการปรับปรุงชุดข้อมูล (FI Data Set) ในระบบ DMS ประจำปี 2560

 • คำถาม คำตอบด้าน FI

 • คำถาม คำตอบด้าน FM

 • คำอธิบาย XML Schema

 • DS_ARS - Data Set Arrangement Summary

 • DS_BLS - Data Set Balance Sheet

 • DS_BSM - Data Set Branch Summary

 • DS_CAP - Data Set Capital Fund

 • DS_CCS - Data Set Credit Card Summary

 • DS_CUS - Data Set Card Usage Summary

 • DS_DCD - Data Set Deposit Classified by Type of Depositor

 • DS_EBS - Data Set Electronic Banking Service Summary

 • DS_IRO - Data Set Interest Rate Outstanding

 • DS_LAR - Data Set Loan Arrangement

 • DS_LPS - Data Set Lending Purpose Summary

 • DS_PNL - Data Set Profit and Loss

 • DS_PVS - Data Set Provision Summary

 • คำถาม-คำตอบ

 • รายชื่อผู้ประสานงานด้าน FI (ไทย-Eng) (ปรับปรุง 10 มี.ค. 66)

 • รายชื่อผู้ประสานงานด้าน FM (ไทย-Eng) (ปรับปรุง 10 มี.ค. 66)

 • รายชื่อผู้ประสานงานด้าน Payment (ไทย-Eng) (ปรับปรุง 10 มี.ค. 66)

 • หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูล DS_IPI (ปรับปรุง 9 ส.ค.56)

 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล

Version 2023.02 มีผลบังคับใช้ ก.ค. 67 เผยแพร่ 9 พ.ย. 66

 • FI Data Set Document version 2023.02

 • FI Data Set Manual version 2023.02

Version 2023.01 มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 66 เผยแพร่ 10 ก.ค. 66

 • FI Data Set Document version 2023.01

 • FI Data Set Manual version 2023.01

Version 2023.01 มีผลบังคับใช้ ก.ค. 66 เผยแพร่ 10 ก.ค. 66

 • FM Data Set Document version 2023.01

 • FM Data Set Manual version 2023.01

 • DMS Classification version 21.1

Version 3.1 มีผลบังคับใช้ ก.ค. 65 เผยแพร่ 31 มี.ค. 66

 • FI Data Set Document version 3.1

 • FI Data Set Manual version 3.1

Version 3.0 มีผลบังคับใช้ ก.ค. 65 เผยแพร่ 16 พ.ย. 65

 • FI Data Set Document version 3.0

 • FI Data Set Manual version 3.0

Version 4.0 มีผลบังคับใช้ ธ.ค. 65 เผยแพร่ 6 มิ.ย. 65

 • FM Data Set Document version 4.0

 • FM Data Set Manual version 4.0

 • FI Data Set Document version 2.2

 • FI Data Set Manual version 2.4

 • FM Data Set Manual version 3.0

 • FM Data Set Document version 3.0

มีผลบังคับใช้ ม.ค. 65 เผยแพร่ 6 ก.ย. 64

 • FM Data Set Document version 3.1

 • FM Data Set Manual version 3.1

 • DMS Classification version 20.2

 • DMS Classification version 20.1

 • DMS Classification version 20.0 (ชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน) มีผลบังคับใช้ ก.ค. 64 เผยแพร่ 16 ก.พ. 64

 • DMS Classification version 19.5 ขนาดธุรกิจ (Business Size) ตามกฎกระทรวง 2562

 • DMS Classification version 19.6 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR Type)

 • DMS Classification version 19.7 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Assessment Item)

 • FI Data Set Document version 1.0

 • FI Data Set Manual version 1.0

 • FI Data Set Document version 1.0 (DS_NFR) มีผลบังคับใช้ มี.ค. 62 เผยแพร่ 10 พ.ค. 62

 • FI Data Set Manual version 1.0 (DS_NFR) มีผลบังคับใช้ มี.ค. 62 เผยแพร่ 10 พ.ค. 62

 • FI Data Set Document version 2.0 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 10 พ.ค. 62

 • FI Data Set Manual version 2.0 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 10 พ.ค. 62

 • FI Data Set Document version 1.0 (DS_NFR) มีผลบังคับใช้ มี.ค. 62 เผยแพร่ 10 พ.ค. 62

 • FI Data Set Document version 2.0 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 10 พ.ค. 62

 • FI Data Set Manual version 2.1 DS_CCS มีผลบังคับใช้ ส.ค. 62 และมาตรฐานบัญชี TFRS9

 • FI Data Set Document version 2.1 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 11 ต.ค. 62

 • FI Data Set Manual version 2.2 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 11 ต.ค. 62

 • FI Data Set Manual version 2.3 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 26 ธ.ค. 62

 • FM Data Set Manual version 1.0

 • FM Data Set Document version 1.0

 • FM Data Set Document version 2.0 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 2 ก.ย. 62

 • FM Data Set Manual version 2.0 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 2 ก.ย. 62

 • PAYMENT Data Set Document version 1.0

 • PAYMENT Data Set Manual version 1.0

 • PAYMENT Data Set Document version 2.0

 • IPI Data Set Document version 1.0

 • IPI Data Set Manual version 1.0

 • DMS Classification version 18.1

 • DMS Classification version 18.1 (DS_NFR) มีผลบังคับใช้ มี.ค. 62 เผยแพร่ 30 เม.ย. 62

 • DMS Classification version 19.0 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 30 เม.ย. 62

 • DMS Classification version 19.1 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 25 ก.ค. 62

 • DMS Classification version 19.2 (ชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน) มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ ก.ย. 62

 • DMS Classification version 19.3 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 11 ต.ค. 62

 • DMS Classification version 19.4 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63 เผยแพร่ 26 ธ.ค. 62

 • Dataset Manual

 • Dataset Document

 • Dataset Manual

 • Classification Document

 • Dataset Document

 • Dataset Manual

 • Classification Document

 • Dataset Document

 • Classification Document

 • Dataset Document

 • Dataset Manual

 • Classification Document

 • Dataset Document

 • Dataset Manual

 • Classification Document

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • บริษัทเงินทุน

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สาขาธนาคารต่างประเทศ

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูล DMS FM ชุดข้อมูล FXM (FOXI) และ OLB (NRLB) ปี 2562

 • เอกสารการประชุมชี้แจงการปรับปรุงชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน (FM Data Set) วันที่ 21 มิถุนายน 2562

 • เอกสารประกอบการชี้แจงการปรับปรุงชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิน (FM Data Set) ประจำปี 2561

 • คำถาม คำตอบจากการปรับปรุงชุดข้อมูล (FM Data Set) DMSE ประจำปี 2561

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม FCD ปี 2561

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูล DMS FM และ NRLB (FOX II) ปี 2561

 • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างวัน FOX I ปี 2561