แบบสำรวจ 44 : ข้อมูลวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและยอดคงค้างสินเชื่อการค้าต่างประเทศ

  • แบบสำรวจ 44 : ข้อมูลวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและยอดคงค้างสินเชื่อการค้าต่างประเทศ

  • Form 44: Survey on Methods of Payments and Outstanding Trade Credits for International Trades

  • คำถาม-คำตอบ แบบสำรวจ 44 : ข้อมูลวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและยอดคงค้างสินเชื่อการค้าต่างประเทศ

  • แบบสำรวจ 44 : ข้อมูลวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและยอดคงค้างสินเชื่อการค้าต่างประเทศ (ยกเลิก)