รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตามมาตรการ ธปท.

  • แบบรายงานแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย

  • แบบรายงานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 3

  • แบบรายงานแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย

  • แบบรายงานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วง COVID-19 ระยะที่ 2 เผยแพร่ 23 ก.ค. 63: มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 63

  • แบบรายงานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วง COVID-19 ระยะที่ 2 เผยแพร่ 30 ต.ค. 63: มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย.63