เอกสารประกอบการรายงานและเอกสารชี้แจง

Regulatory Data Transformation (RDT)

 • เอกสาร RDT Credit Data Model Summary V 5.0 ปรับปรุง 30 ธ.ค. 65

 • Summary of Changes Data Model RDT Credit

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 2.0 ปรับปรุง 30 ธ.ค. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 2.0 ปรับปรุง 30 ธ.ค. 65

 • เอกสาร RDT Data Submission Requirement V 2.0 ปรับปรุง 30 ธ.ค. 65

 • เอกสาร RDT Validation V 2.0 ปรับปรุง 30 ธ.ค. 65

 • เอกสาร RDT Process V 2.0 ปรับปรุง 30 ธ.ค. 65

 • เอกสาร RDT Reporting Guidelines V 2.0 ปรับปรุง 11 ม.ค. 66

 • เอกสาร RDT Default values for Initial and Phasing V 2.0 ปรับปรุง 30 ม.ค. 66

 • เอกสาร Mapping RDT Credit และรายงานปัจจุบัน DMS V 2.0 ปรับปรุง 30 ธ.ค. 65

 • รวมเอกสาร RDT Credit (version in use)

 • วิธีการเปลี่ยน Delimiter ในคอมพิวเตอร์

 • วิธีการใส่ Text Qualifier

 • IWT Common Test Scenarios V1.1

 • IWT Test Summary Report V1.0

 • PPT ประชุมชี้แจงการทดสอบ IWT และ Load Test (18 พ.ค. 65)

 • สรุปถาม-ตอบ การประชุมชี้แจง (18 พ.ค. 65)

 • เอกสาร RDT Credit Data Model Summary V 4.1 ปรับปรุง 4 ม.ค. 65

 • Summary of Changes Data Model RDT Credit

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.4 ปรับปรุง 18 เม.ย. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 1.6 ปรับปรุง 18 เม.ย. 65

 • เอกสาร RDT Validation V 1.4 ปรับปรุง 18 เม.ย. 65

 • เอกสาร RDT Process V 1.2 ปรับปรุง 18 เม.ย. 65

 • เอกสาร RDT Reporting Guidelines V 1.3 ปรับปรุง 18 เม.ย. 65

 • เอกสาร Mapping RDT Credit และรายงานปัจจุบัน DMS V 1.4 ปรับปรุง 18 เม.ย. 65

 • รวมเอกสาร RDT Credit (version in use) ปรับปรุง 18 เม.ย. 65

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.3 (Excel File) ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.3 (Word File) ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 1.5 (Word File) ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 1.5 (Excel File) ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • เอกสาร RDT Validation V 1.3 ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • เอกสาร RDT Reporting Guidelines V 1.2 ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • เอกสาร Mapping RDT Credit และรายงานปัจจุบัน DMS V 1.3 ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.2 (Word File) ปรับปรุง 4 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.2 (Excel File) ปรับปรุง 4 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 1.4 (Word File) ปรับปรุง 19 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 1.4 (Excel File) ปรับปรุง 19 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Validation V 1.2 ปรับปรุง 4 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Reporting Guidelines V 1.1 ปรับปรุง 19 ม.ค. 65

 • เอกสาร Mapping RDT Credit และรายงานปัจจุบัน DMS V 1.2 ปรับปรุง 4 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 1.3 (Word File) ปรับปรุง 11 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Classification V 1.3 (Excel File) ปรับปรุง 11 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.2 (Word File) ปรับปรุง 4 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.2 (Excel File) ปรับปรุง 4 ม.ค. 65

 • เอกสาร RDT Data Submission Requirement V 1.2 ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • ตัวอย่างการรายงาน Data Entity V 1.3 ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร RDT Process V 1.1 ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร RDT Reporting Guidelines V 1.0

 • เอกสาร RDT Credit Data Model Summary V 4.0

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.1 (Word File) ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.1 (Excel File) ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร RDT Classification V 1.1 (Word File) ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร RDT Classification V 1.1 (Excel File) ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร RDT Validation V 1.1 ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร Mapping RDT Credit และรายงานปัจจุบัน DMS V 1.1 ปรับปรุง 27 ต.ค. 64

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.0.1 (Word File) ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements V 1.0.1 (Excel File) ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • เอกสาร RDT Classification V 1.0.1 (Word File) ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • เอกสาร RDT Classification V 1.0.1 (Excel File) ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • เอกสาร RDT Data Submission Requirement V 1.1 ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • เอกสาร RDT Validation V 1.0.1 ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • เอกสาร RDT Credit Process

 • เอกสาร Mapping RDT Credit และรายงานปัจจุบัน DMS ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • ตัวอย่างการรายงาน Data Entity V 1.2 ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements (Word File)

 • เอกสาร RDT Data Entities and Data Elements (Excel File)

 • เอกสาร RDT Classification (Word File)

 • เอกสาร RDT Classification (Excel File)

 • เอกสาร RDT Data Submission Requirement

 • เอกสาร RDT Validation

 • เอกสาร Mapping RDT Credit และรายงานปัจจุบัน DMS

 • ตัวอย่างการรายงาน Data Entity V 1.1 ปรับปรุง 5 ส.ค. 64

 • ตัวอย่างการรายงาน Data Entities

 • PPT ชี้แจงภาพรวม Data Entity, Classification และ Submission Requirement  (15 ก.ค. 64) ปรับปรุง 5 ส.ค. 64

 • ตัวอย่างการรายงานข้อมูล RDT Credit (15 ก.ค. 64) ปรับปรุง 31 ส.ค. 64

 • PPT ชี้แจงภาพรวม Validation & Submission (16 ก.ค. 64)

 • PPT ชี้แจง Data Acquisition API Specification (16 ก.ค. 64)

 • PPT ชี้แจง Process, IWT และ Initial Data (23 ก.ย. 64)

 • คำถาม-คำตอบจากการประชุมชี้แจง Data Entity (15 ก.ค. 64)

 • คำถาม-คำตอบจากการประชุมชี้แจง Validation & Process (16 ก.ค. 64)

 • คำถาม-คำตอบจากการประชุมชี้แจง API & DMS Data Aquistion (16 ก.ค. 64)

 • คำถาม-คำตอบจากการประชุมชี้แจง Process, IWT และ Initial Data (23 ก.ย. 64)

 • ตัวอย่างการรายงานข้อมูล RDT Credit (15 ก.ค. 64) ปรับปรุง 5 ส.ค. 64

 • ตัวอย่างการรายงานข้อมูล RDT Credit (15 ก.ค. 64)

 • PPT ชี้แจงภาพรวม Data Entity, Classification และ Submission Requirement (15 ก.ค. 64)

 • สรุปถาม-ตอบ การประชุม RDT Credit ธพ. ครั้งที่ 1/2565

 • เอกสารแนวทาง Phasing การรายงาน RDT Credit และแนวทางการรายงานข้อมูบ Initial Data V1.1 ปรับปรุง 28 ก.พ. 65

 • แบบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ RDT

 • แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ทำการ Load Test

 • แบบแจ้งขนาด Bandwidth

 • PPT ประชุม RDT Credit ธพ. ครั้งที่ 1/2565 (9 ก.พ. 65)

 • IWT Common Test Scenarios V1.0

 • เทปชี้แจงการทดสอบ IWT และ Load Test (18 พ.ค. 65)

 • เทปชี้แจง Process, IWT และ Initial Data (23 ก.ย. 64)

 • เทปชี้แจงภาพรวม Data Entity Part 1 (15 ก.ค. 64)

 • เทปชี้แจงภาพรวม Data Entity Part 2 (15 ก.ค. 64)

 • เทปชี้แจงภาพรวม Data Entity Part 3 (15 ก.ค. 64)

 • เทปชี้แจงภาพรวม Classification & Submission Requirement (15 ก.ค. 64)

 • เทปชี้แจงภาพรวม Validation & Process (16 ก.ค. 64)

 • เทปชี้แจงแนวทางการส่ง API & DMS Data Aquisition (16 ก.ค. 64)

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารจัดการโครงการ RDT : โทร. 0-2356-7820  Email: RDT-PMO@bot.or.th