ข้อมูลสำหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ SME​

 • SME Data Set Document version 1.2 เผยแพร่ 5 ก.ค. 64

 • SME Data Set Manual version 1.1

 • รหัสอำเภอ-จังหวัด - version 1.1 (ปรับปรุง 17 มิ.ย. 57)

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • แผนการทดสอบ Data Acquisition IWT (Pilot)

 • DMS DA Preparation Application : โปรแกรมที่ใช้เข้ารหัสสำหรับส่งข้อมูลด้วยใบรับรอง (Certificate)

 • เอกสารชี้แจงชุดข้อมูล SME วันที่ 4 เมษายน 57 (ชุดปรับปรุง)

 • คำถาม-คำตอบ เงินให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ (ชุดปรับปรุง 22 พฤษภาคม 2557)

 • แบบนำส่งงบการเงิน (สบช. 3_57)

 • แผนการทดสอบ IWT-DMSE ปี 2559 สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • เอกสารประชุมชี้แจงการรายงานเงินให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

 • คำถาม-คำตอบ การรายงานเงินให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

 • SME Data Set Document version 1.1

 • รหัสอำเภอ-จังหวัด - version 1.1 (ปรับปรุง 17 มิ.ย. 57)

 • SME Data Set Manual version 1.0

 • SME Data Set Document version 1.0

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ธนาคารพาณิชย์ไทย

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ