• 1. แบบรายงานงบการเงินรวม แบบรายงานเงินกองทุนตามกฎหมาย ฯลฯ (เริ่มใช้ มี.ค.54)

 • 2. แบบรายงานการจัดชั้นและกันสำรอง

 • 3. แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel II แบบ SA (เริ่มใช้ มี.ค.54)

 • 3.1 แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III แบบ SA (ปรับปรุง 11 มิ.ย.56)

 • 4. แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel II แบบ IRB (เริ่มใช้ มี.ค.54)

 • 4.1 แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III แบบ IRB (ปรับปรุง 11 มิ.ย.56)

 • 5. แบบรายงานปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 6. แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด (ปรับปรุง 3 ส.ค. 61)

 • 7. รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (เริ่มใช้ มี.ค.54)

 • 8. แบบรายงานการดำรงฐานะเงินตราต่างประเทศ

 • 8.1 แบบรายงานการดำรงฐานะเงินตราต่างประเทศแบบรวมกลุ่มของ ธพ. และ ธย. (ปรับปรุง 19 มิ.ย.56)

 • 9. เอกสารการขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 10.เอกสารการขออนุญาตการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม Basel II

 • 6. แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด (ปรับปรุง 3 ส.ค. 61)

 • 6. แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด (ปรับปรุง 22 ก.พ. 61)