รายงานค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินและอัตราดอกเบี้ย

ยกเลิกการรายงาน ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 688/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และทดแทนด้วย รายงานด้าน Market Conduct

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์ (พ.ย. 59)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับ Non-bank (พ.ย. 59)

  • แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินเพิ่มเติมจากที่เผยแพร่ทาง BOT Website (พ.ย. 59)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์ (3 มี.ค. 59)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับ Non-bank (3 มี.ค. 59)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์ (29 ธ.ค. 57)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับ Non-bank (29 ธ.ค. 57)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์ (20 ส.ค. 53)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินสำหรับ Non-bank (20 ส.ค. 53)

  • แบบฟอร์มตารางค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย 24 รายการที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ทาง BOT Website (25 ม.ค. 51)